วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พรธรรม...ปีใหม่

พรธรรมอันประเสริฐ ๔ ประการ (จากท่านพุทธทาส ภิกขุ) 
. สุทธิ ความบริสุทธิ์ ทั้งความคิด การพูด และการกระทำ ในกิจการงานต่าง ๆ โดยคำนึงอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งใด จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คน ใครจะเห็นหรือไม่ก็ตาม เราจะต้องมั่นคงในความบริสุทธิ์นั้น
. เมตตา ความปรารถนาดี ที่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข เมตตาเป็นพลังแห่งความรัก ซึ่งคอยขับเคลื่อนอยู่ภายในใจ หากเจริญเมตตาอย่างถูกต้อง ย่อมเกิดความกรุณา หมายถึงการทนดูอยู่ไม่ได้ ในยามที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย กำลังตกระกำลำบาก จึงขวนขวายลงไปช่วยเหลือด้วยความกรุณา
. ปัญญา ความเข้าใจในเหตุและผลที่ทำลงไปแล้ว ว่าสิ่งไหนก่อให้เกิดความดี ความเจริญก้าวหน้า จึงขยันหมั่นเพียรทำในสิ่งนั้นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่ตนเกี่ยวข้องทำสิ่งดีงามนั้นด้วย รู้ว่าสิ่งใดทำแล้วก่อให้เกิดความเลวร้าย ส่งผลเป็นความทุกข์ จึงพยายามหลีกเลี่ยง หรือหาทางป้องกัน กำจัดเหตุแห่งความเลวร้าย ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความทุกข์ ทั้งยังช่วยชักนำให้เพื่อนมนุษย์ ละเว้นจากการทำสิ่งเลวร้ายด้วย
. ขันติ การรู้จักอดทน ข่มใจไม่ให้ลุอำนาจแก่ใจตนเอง จนเผลอใจไปทำในสิ่งเลวร้าย ความอดทนเป็นดังห้ามล้อทางจิตใจชั้นดี ที่จะช่วยหยุดยั้งไม่ให้เราไปทำในสิ่งเสียหาย 
หากท่านทั้งหลายที่ต้องการพรอันเป็นที่มาของความสุข ความเจริญ เดินตามแนวทางพรธรรมทั้ง ๔ ประการที่กล่าวมา ท่านจะประสบกับความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตามที่มุ่งหวังตลอดปี และ ตลอดไป
                                                             

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาชาติ...เวสสันดรชาดก

"เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก"งานบุญพิธีปีละครั้งหลังออกพรรษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจได้น้อมจิตเข้าหาหลักธรรม นำสู่การใช้ในชีวิตให้เกิดสังคมสันติสุข เวสสันดรชาดกเป็นพุทธวัจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสประทานแด่ภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม ในกรุงกบิลพัสดุ์ เชื่อว่าผู้ใดสดับจะเกิดสิริมงคล ปราถนาสิ่งใดก็ได้ดังประสงค์ มีผลานิสงส์ชักนำให้ได้พบพระศรีอาริย์ กอรปด้วย๕หลักบุญที่ผู้บำเพ็ญเพียรสามารถสัมผัสได้คือ บุญสละ บุญสาระ บุญสามัคคี บุญศักดิ์ศรี และบุญศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์ผลก็จะพึงบังเกิดแก่ผู้ประพฤติธรรม...อันบริสุทธิ์...

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สัมมนา...ระหว่างฝึก

วันเสาร์,อาทิตย์๒๑-๒๒ธค.๒๕๕๖ ครึ่งภาคเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู๒(ปี๕)มาร่วมสัมมนาระหว่างฝึกด้วย๔เรื่องได้แก่ ๑)การเตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุ ๒)การเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ๓)การสะท้อนผลจากการนิเทศวิชาชีพครู ๔)การสะท้อนผลจากการนิเทศวิชาเอก ภายใต้โครงการ "สัมมนานักศึกษาระหว่างปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒" ข้อมูลจากการตอบแบบบันทึกรายบุคคลทั้งจากอาจารย์นิเทศและนักศึกษาทุกคนที่ฝ่ายฝึกเก็บรวบรวมไปนั้นมีประโยชน์มาก ข้อมูลผลสะท้อนว่าอย่างไร? หากฝ่ายฝึก คณะครุศาสตร์รีบนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทุกฝ่ายจะช่วยเสริมคุณภาพให้กับนักศึกษาปี๕ภาคเรียนนีี้จำนวน ๕๖๕ คน ๘๒ โรงเรียน ได้มากทีเดียว...รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย...เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า..

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อาสา...นิเทศ

การออกนิเทศนักศึกษาเป็นงานจิตอาสาปฏิบัติลงพื้นที่ในเวลาราชการซึ่งไม่มีใครบังคับใคร เพิ่งนับเป็นภาระงานชัดเจนในสองภาคเรียนที่ผ่านมาด้วยซ้ำ ปีการศึกษา๒๕๕๗นี้จะมีนักศึกษาออกฝึกเพิ่มมากถึง ๗๒๙ คน ๙๔ โรงเรียน สัดส่วนอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาเท่าไรจึงเหมาะสม อาสา..นิเทศ คงต้องทบทวนและออกแบบกันใหม่ให้พอทำงานกันได้ น่าจะดี...ไม่น้อย...

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นิเทศ...ด้วยใจ

การนิเทศวิชาชีพครูสามโรงเรียนระยะกลางน้ำ(เดือนที่๒)ทั้งปีสี่๓๙คนปีห้า๓๐รวม๖๙คน เป็นไปด้วยดีแม้มีอุปสรรค์บ้างสำหรับการเดินทางช่วงหน้าฝน รวมทั้งไม่จัดรถนิเทศให้ตามกำหนดในบางครั้ง ซึ่งมีผลกระทบควรได้รับการแก้ไขในภาพรวมของการบริหารจัดการกันใหม่ เพื่อให้คนทำงานมีกำลังใจและร่วมงานต่อไปได้ ทั้งนี้ไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆตลอดวิชาชีพครูที่ดำเนินมาทุกภาคเรียนกว่าสามสิบปีแล้ว จึงเรียกได้ว่า นิเทศ...ด้วยใจ!

ความพร้อม...ครูฝึก

ภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันเพื่อการปกครอง ควบคุม ดูแลชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่พัก ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทางไปมาปฏิบัติงานฝึก 
ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึก ค่าเช่าที่พักซ้ำซ้อน
ห่างไกลภูมิลำเนา

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำหนด...การนิเทศ

การนิเทศวิชาชีพครูในภาพรวมของสถานศึกษา เป็นการนิเทศแบบพบกันหมด ซึ่งต้องเกี่ยวข้องและอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ฝ่ายฝึกจึงจำเป็นต้องกำหนดวันเวลาการนิเทศให้ชัดเจนตลอดภาคเรียน มีการแจ้งให้นักศึกษาและสถานศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ ไม่ควรจัดการนิเทศแบบจู่โจมเพราะนอกจากสร้างความโกลาหลไปถ้วนทั่วแล้วยังเป็นภาพลักษณ์การทำงานที่ไร้ระบบ ควรปรับปรุงกัน...อย่างไรดี...

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิถี...การนิเทศ

การนิเทศเพื่อผลิตครูคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในชีวิตครูของครู เป็นห้วงเวลาแห่งการส่งมอบไม้สุดท้ายไปยังสถานศึกษาแหล่งฝึกก่อนเข้าสู่วงจรอาชีพครู เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ครูฝึกจะได้เชื่อมโยงความรู้ทฤษฏี ความรู้ปฏิบัติรวมทั้งความรู้จากผู้มีประสบการณ์หลากหลายฝ่าย...วิถีการนิเทศจากครุศาสตร์จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบที่ชัดเจนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ต้องประสานกับบุคคลหลายฝ่าย การตัดสินใจไป-ไม่ไป-เลื่อนวันนิเทศครั้งหนึ่งๆจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาและนักเรียนอีกจำนวนมาก(ครูฝึก๑คนรับผิดชอบนักเรียน๕๐คนถ้าครูฝึก๓๐คนกระทบต่อนักเรียนถึง๑๕๐๐คน) จึงต้องอาศัยการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจไป-ไม่ไป-เลื่อนการนิเทศในแต่ละครั้ง ...

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สะท้อนจาก...ครูฝึก

จากการไปนิเทศสามโรงเรียนในระยะเดือนแรกต้นภาคเรียน มีผลสะท้อนจากครูฝึก ดังนี้
ป.โท ๑)ควรมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและต้องมีการขับเคลื่อนงานทุกสัปดาห์ ๒)อาจารย์ทำให้รู้จุดมุ่งหมายและภาระงานว่าควรทำอย่างไร ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ป.ตรีปี๕ ๑)การสอนแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดี ไม่เช่นนั้นจะทำให้การสอนล้มเหลวคือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ๒)ควรทำงานด้วยความตั้งใจ ทำงานอย่างเป็นระบบรอบคอบ ควรเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ๓)เรายังเป็นนักศึกษาฝึกสอนจึงควรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทั้งด้านอารมณ์ บุคลิก และด้านการสอน ๔)การทำงานต้องทำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี งานที่ทำจะออกมาครบถ้วน มีคุณภาพ ๕)ควรมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ พบปัญหาใดๆควรปรึกษาครูพี่เลี้ยง และเรียนรู้งานอย่างเต็มที่ ๖)การอยู่กันเป็นองค์กรใหญ่ ความสามัคคีในหมู่คณะและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ๗)ได้เรียนวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนโดยต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทางเดินชัดเจนเพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ๘)ทำงานทุกครั้งต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ทำงานเป็นระบบจะฝึกให้เรามีความรอบคอบ ๙)ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถและเอาใจใส่ในการสอนทุกครั้ง ๑๐)คติที่ยึดมั่นเสมอคือ พยามเป็นครูมืออาชีพ ไม่ใช่อาชีพครู...ค่ะ ๑๑)ควรสรุปงานเป็นภาคนิพนธ์ ดำเนินการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมหลักฐานร่องรอยการทำงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๑๒)อาจารย์นิเทศแนะนำภาระงานดีมากครับ...มานิเทศบ่อยๆนะคะ..ควรซักถามนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาระด้วยค่ะ...
ป.ตรีปี๔ ๑)มีแนวทางในการทำงาน รู้จักทำงานให้เป็นระบบมีแบบแผน ๒)ควรมีการวางแผนในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษางานกันทุกภาระงาน ๓)การที่เราจะเดินให้ถึงเส้นชัยนั้นจะต้องวางแผนและเดินตามขั้นตอน โดยต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ รวมไปถึงทักษะในการดำเนินชีวิต เดินไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปฐม...นิเทศ

การไปนิเทศครั้งแรกในบทบาทอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูทั้งสามโรงเรียนได้เน้นการประสานสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรจึงมีผู้บริหารหรือตัวแทนlสถานศึกษามาร่วมวงสนทนาด้วยเสมอ แม้มีเวลาไม่มากนักแต่ท่านก็ช่วยเน้นยำให้เห็นความสำคัญของงานฝึกอย่างชัดเจน นักศึกษาได้พูด นำเสนอและซักถามข้อข้องใจ ช่วยคลีคลายปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เป็นการนิเทศแบบพบกันหมดในระยะเดือนแรก...ครั้งแรกของภาคเรียนนี้...

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาษาไทย...ครูไทย

ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญของตัวป้อนคนเรียนครู คนเป็นครู และในอีกหลายวิชาชีพ หากทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยไทยมีระบบและกลไกการสอนภาษาไทยที่เข้มแข็ง อัตลักษณไทยในทุกวิชาชีพจะได้รับการสืบทอดอย่างเข้มข้น.. ภาษาไทยอัตลักษณ์ไทย รากเหง้าของครูไทย...ถึงเวลาเอาใจใส่ภาษาไทยในสถานศึกษา สู่พื้นฐานความเข้มแข็งของครูไทย สืบทอดอัตลักษณ์ไทย ฐานรากของการศึกษาไทย...ให้ยั่งยืน...

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาษาธรรม..สื่อสากล

ภาษาธรรม สื่อสากลที่ทุกคนควรฝึก ควรเรียน การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญในวิชาชีพครู ฝึกกันด้วยจิตให้เข้าถึงความจริง ความดี และความงาม โดยมีกาย วาจา ใจ เป็นเครื่องมือสำคัญ

หลักไทย หลักธรรม...

โรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลได้อย่างไร? มีหลักสูตรมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตมาตรฐานสากล...หลักไทย หลักธรรม นำวิชาชีพครู สู่มาตรฐานสากล...

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตั๋วครูดูที่...หลักธรรม

ไม่ว่าตัวป้อนคนเรียนครูหรือตัวป้อนคนเป็นครู คุณสมบัติหรือตัวชี้วัดสำคัญยิ่งคือคุณธรรมนำความรู้ จึงจะสามารถผดุงวิชาชีพครูที่แท้จริงและครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูไว้ได้ ดังนั้นหลักสูตรสำหรับตัวป้อนคนเรียนครูและหลักสูตรสำหรับตัวป้อนคนเป็นครูจึงควรเน้นการเรียนรู้หลักธรรม หลักศีลธรรม...ธรรมศึกษา...ได้คนเรียนครูและคนเป็นครูที่มีหลักธรรมนำการปฏิบัติ มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้...เป็นอัตลักษณ์แห่งวิชาชีพครู ตั๋วครูดูที่คนมีธรรม...นำวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัย..ฝึกครู

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งล้วนมีครูเป็นกำลังหลัก จึงเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบวิชาชีพครูในทุกแขนงวิชาที่เปิดสอน เป็นที่รวมของครูหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องมีระบบฝึกครู เอาใจใส่ดูแลครูของตนไว้อย่างดีเพื่อนำสู่กระบวนการเรียนการสอนที่ประกันคุณภาพได้สำหรับผู้เรียน เกิดการยอมรับ ศรัทธาเป็นที่เชื่อถือได้ของศิษย์รุ่นต่อรุ่นสืบต่อกันมา มหาวิทยาลัยจึงจะอยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี เพราะมีระบบฝึกครู ผดุงครูดีครูเก่งไว้ได้นั่นเองเพราะครูคือสมองของมหาวิทยาลัย...มหาวิทยาลัย..ฝึกครู

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัย...ฝึกหัดครู

วิทยาลัยทุกแห่งทุกประเภทเป็นที่รวมของผู้ประกอบการวิชาชีพครู เช่น ครูพันธุ์อา ครูช่าง วิทยาลัยเหล่านี้ควรมีระบบฝึกครูอย่างไร จึงรับมือกับนักเรียนหลากหลายเป้าหมาย หลากหลายอาชีพได้ หลายวิทยาลัยจึงวางระบบผลิตและพัฒนาครูของตนเองให้ปรากฏไว้ในแผนงานที่ชัดเจน สถาบันผลิตครูมีโครงการ/หลักสูตรไว้รองรับตัวป้อนเหล่านี้  ปรากฏไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนได้เช่นกัน คุณภาพการศึกษาไทยเคลื่อนได้แน่นอน...ครูคุณภาพ คุณภาพครู...คลังสมองของชุมชน?...

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียน...ฝึกหัดครู

ประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนหลากหลายโรงเรียนพบว่าหลายโรงเรียนมี โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูร่วมกับสถาบันผลิตครู เพื่อสร้างครูพื้นถิ่นผดุงครูดีครูเก่งไว้ในสถานศึกษาให้ชุมชนเข้มแข็งจากคนในพื้นที่ หลายโรงเรียนแสวงหาแหล่งทุนให้ศิษย์ตนได้ต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ ความเพียรพยายามนี้ก็เพื่อเพียรสร้างครูดีครูเก่งให้ดำรงสืบทอดไว้ในสถานศึกษาตน นับเป็นวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดของผู้บริหาร...น่าชมเชยยิ่งนัก มีโรงเรียนฝึกครูกันทุกชุมชนเช่นนี้ ชุมชนก็เข้มแข็ง คุณภาพการศึกษาถามหาได้ไม่ยาก...หลายโรงเรียนนำร่องไปได้แล้ว น่ายินดีค่ะ...อย่างน้อยทุกปีให้มี...หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูทุน หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทุนครู ร่วมปลูกต้นกล้า...ครูของแผ่นดิน...

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ครูฝึก เรียนรูั...ฝึกหัดครู

คนเป็นครูควรได้ฝึกเรียนรู้สองด้านทั้งด้านนอก และด้านใน การเรียนรู้หลักศาสนธรรมและฝึกการเรียนรู้ด้านในเพื่อนำมาปฏิบัติจริงในวิชาชีพครู จะช่วยให้ครูฝึกมีหลักคิดวินิจฉัยและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการเลือกแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่ศิษย์ คนเป็นครูจึงต้องมีหลักธรรมนำความรู้...มีหลักธรรมคอยกำกับป้องกันไม่ให้สังคมและค่านิยมที่ดีงามเสียหายจากการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง...

ขอบข่ายงานครูฝึก ภาค๒


ขอบข่ายรายวิชา  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่ครู ครูประจำชั้น งานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน การรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เป็นแฟ้มสะสมผลงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียน โดยนำเสนอเป็นภาคนิพนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้จาก AELF 2013

มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาแห่งเอเชียใน "Asia Education Leaders Forum" หลักบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน แนวคิดทิศทางการศึกษา โอกาสและความท้าทาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ การวิเคราะห์และประเมิน เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ปัจจัยหนุนอื่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน...รู้โลก-รู้เขา-รู้เรา-รู้พัฒนา...

เรียนรู้จาก EDUCA 2013

หลักบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใน EDUCA 2013 "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่6" หลากหลายรูปธรรมของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จากระดับห้องเรียนสู่สากล...

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเรียนรู้...ชีพจรครูฝึก

ความรู้คือพลังสร้างสรรค์ขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องการบุคคลที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูฝึกจึงต้องหมั่นฝึกฝนใฝ่หาความรู้รอบด้าน ทั้งความรู้ด้านนอก(Explicit) และความรู้ด้านใน(Tacit) ฝึกให้เป็นคัมภีร์ที่มีชีวิต พร้อมให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ศิษย์อย่างเต็มศักยภาพได้ทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์...ครูจึงเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้บอกเล่า ผู้บรรยาย นั่นคือ ครูต้องฝึกประพฤติตนเป็น"ต้นแบบ"ของการคิดดี ทำดี พูดดี เกิดมรรคผลแห่งความดี จนมั่นใจ ก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ใฝ่เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต...

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เทศกาลประเมินปลายภาค.

การสอบ ประเมินปลายภาค เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับทุกรายวิชา แม้แต่วิชาเป่าปี่ กระบี่กระบอง พระอภัยมณีก็สอบบรรเลงเพลงปี่จนนางผีเสื้อสมุทรหลับไหล จึงแน่ใจว่าผ่านการทดสอบ ประกันคุณภาพวิชานั้นได้จริง การทดสอบปลายภาคในทุกวิชาจึงเกิดขึ้นเพื่อประมวลศักยภาพผู้เรียนที่ได้มาจากรายวิชานั้นทั้งหมด กิจกรรมนี้จึงจัดไว้ในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคเรียน  ครูฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้ ทำเป็น ปฏิบัติได้... 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดียิ่งกับครูฝึก นักศึกษาครูรางวัลพระราชทานปี๒๕๕๖ของคณะครุศาสตร์ มรภ.นศ. คุณอนิรุทธิ์ อมรแก้ว(ครูโอ๊ต) ทายาทแห่งชุมชนไม้เรียง ชุมชนแห่งปราชญ์รางวัลแม๊กไซไซ ลุงประยงค์  รณรงค์ เนื้อนาบุญแห่งปราชญ์ชุมชนได้เบ่งบานขึ้นแล้ว หากดินดีนำชุ่มเมล็ด่พันธุ์คุรูทายาทแห่งปราชญ์ชุมชนเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เยี่ยมมากๆค่ะ ขอปรบมือดังๆให้คนชุมชนไม้เรียงด้วยค่ะ...ชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนสร้างครู...ครูสร้างชุมชน...ชุมชนเข้มแข็ง วิชาชีพครูมั่นคง...เกิดขึ้นได้ทุกชุมชน...ไม้เรียงโมเดล...

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

น้อมรำลึก...ในวันแม่...

วันแม่...ลูกขอน้อมรำลึกพระคุณท่าน...พ่อแม่เกิดเกล้า ทดแทนคุณมิอาจสิ้น..พ่อแม่ของแผ่นดิน ป้องภูมิไทยไว้มิให้สูญ...แม่ธรณีรองรับ ให้ลูกได้เหยียบย่าง...แม่คงคาแม่โพสพ ตบแต่งร่างให้แข็งแรง...แม่กองธรรม คอยนำจิตคุ้มกันภัย(จากกิเลส)...แน่วแน่ใจลูกน้อมจิตพินิจคุณ...โอ้แม่จ๋า...
                มาบรรจงแต่งจิตให้งดงามด้วยการศึกษาหลักธรรม เพื่อบูชาพระคุณแม่...กันเถอะ!
    ขอเชิญคุณครู เพื่อนครู ศิษย์ครู ครูฝึกทุกท่านนำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้และสอบธรรมศึกษากันนะคะ...
                   ปีนี้กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ้า...

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาระหว่างฝึก เสริม...

สัมมนาระหว่างฝึกกับประเด็นสร้างเสริมงาน "กลางน้ำ" ของครูฝึก อย่างไรให้มีพลัง สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง...

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การนิเทศแบบควบรวม

นิเทศแบบควบรวม เป็นรูปแบบใหม่ของการนิเทศในภาคเรียนนี้ มีข้อดี คือ ลดภาระงานให้อาจารย์นิเทศลง แต่เพิ่มภาระงานให้สถานศึกษา หากสถานศึกษาเข้มแข็งในระบบดูแลนักศึกษาก็นับว่าโชคดี บางสถานศึกษายังอ่อนแอก็อาจต้องใช้วิธีหนุนเสริมซึ่งเป็นโอกาสที่ท้าทาย  อย่างไร?...ไม่ลอง ไม่รู้...การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการเรียนรู้...เช่นกัน!

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาษาไทย..เอกลักษณ์ชาติ

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙กรกฏาคม๒๕๕๖ ครูฝึกให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยการทำกิจกรรมอะไรเชื่อมโยงกับผู้เรียนได้บ้าง?.. ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสืบทอด อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปใด้นานเท่านาน...แสดงถึงการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดในบทบาทครูเล็กๆคนหนึ่งที่สำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษ วีรกษัตริย์ผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยมาให้ลูกหลานไทยได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่ครูฝึกควรทำอาจมีได้หลากหลายทั้งสอดแทรกในรายวิชา กิจกรรมเสริม การจัดบอร์ดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันทักษะทางภาษา เป็นต้น...ผลงานเหล่านี้คงมีให้ครูได้ชื่นชมกันบ้างในการนิเทศคราวนี้นะคะ...

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ระยะกลางน้ำของงานนิเทศ

การบริหารจัดการงานนิเทศที่ดีในระยะกลางน้ำจะช่วยให้สามารถมองเห็นพัฒนาการ ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูว่าทุกภาระงานกำลังเคลื่อนตัวไปสู่รูปธรรมของความสำเร็จได้อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค์ มีความสำเร็จโดดเด่นอะไรที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันได้ทั้งระดับภายใน และภายนอกโรงเรียน ทั้งฝ่ายฝึกและแหล่งฝึกสามารถจัดกิจกรรมเสริมได้ตามเหมาะสม  สำหรับภาคเรียนนี้ฝ่ายฝึกกำหนดการนิเทศลดจาก๔เหลือ๒ครั้ง สำหรับโรงเรียนทุ่งสง สตรีทุ่งสง ทุ่งสงวิทยา กำหนดให้ไปนิเทศครั้งแรกวันที่๓๑กค.๒๕๕๖นี้ค่ะ ชื่อรูปแบบนิเทศน่าจะเป็น"ต้นน้ำควบกลางน้ำ"...How to...?

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ครูช่าง...กับงานวิจัย

มีโอกาสเป็นวิทยากรการทำวิจัยให้ครูช่าง ครูพันธุ์อา เมื่อ๒๔กค.๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เดิมชื่อโรงเรียนเครื่องถม ริเริ่มก่อตั้งโดยพระธรรมรัตนธัช(ท่านม่วง)สมัยรัชกาลที่๕ พอมองเห็นโจทย์วิจัยเชิงระบบที่น่าคิดต่อยอด จากโรงเรียนเครื่องถม สู่วิทยาลัยเครื่องถม สู่มหาวิทยาลัยเครื่องถมไทยหนึ่งเดียวในโลก มีศักยภาพและโอกาสที่สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร กับการเตรียมรับAEC เมืองนครมีดีเราจะช่วยกันรักษาต่อยอดสิ่งดีนี้ไว้ได้อย่างไร... 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้กับการนิเทศครั้งแรก

การออกนิเทศในช่วงเดือนแรกของแต่ละภาคเรียนมีความสำคัญมากเพราะเป็นช่วงแห่งการปรับตัวทั้งครูฝึก ทั้งนักเรียน ระยะนี้ครูฝึกจำนวนมากมักมีปัญหาด้าน การเตรียมสอน การควบคุมชั้น   บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ... การได้ไปพบปะทุกฝ่ายร่วมกันในสถานศึกษาด้วยประเด็นเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ครูฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความเป็นครูในระยะก้าวแรกอย่างมั่นคง ทั้งตัว หัวและ ใจ...

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เตรียมรับการนิเทศเพื่อพัฒนา

การนิเทศเป็นงานสร้างกัลยาณมิตร สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาภาระงานฝึกให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น งานนิเทศจึงไม่ใช่การตำหนิโดยไม่มีทิศทางแก้ไข ไม่ใช่การมาจับผิดหรือกดดันก่อเกิดความเครียด แต่ตรงกันข้ามการนิเทศแบบสร้างสรรค์เราสามารถสร้างได้ พัฒนาได้ ครูฝึกก็ยินดีร่วมกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกัน...ไม่มีใครเก่งโดยไม่ต้องการคำชี้แนะ  การนิเทศจึงช่วยให้เราเห็นทางพัฒนาที่ดีกว่านั่นเอง ... 

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สะท้อนการเรียนรู้ ...ครูฝึก

บันทึกจากกระจกใสสะท้อนการเรียนรู้จากครูฝึกในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา(๒๕๕๕)ขอเก็บไว้ในความทรงจำเพราะ ทุกคำมีค่า มีความหมาย...ดังนี้
     มาฝึกประสบการณ์โรงเรียนทุ่งสงเป็นเวลา๑ปี อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนก็คอยมาดูแลเอาใจใส่ แรกๆรู้สึกกดดันเพราะทำงานล่าช้า แต่พอตอนหลังได้มีการปรับตัว เพราะอาจารย์คอยแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ อาจารย์จะมานิเทศก์ทุกเดือน จึงทำให้งานมีความเป็นปัจจุบันมาก ต้องขอบคุณอาจารย์ที่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอมา(น.ส.สุวรรณภา  บุญเชิด)... การมานิเทศก์ของอาจารย์ในแต่ละครั้งช่วยทำให้งานที่ต้องปฏิบัติมีความก้าวหน้ามากขึ้นทุกครั้ง และในแต่ละครั้งจะมีคำแนะนำดีๆให้แต่ละคนได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอบคุณนะคะอาจารย์สำหรับทุกๆคำแนะนำที่มีให้พวกหนู(น.ส.สีตีอาหยาด ปีใส)... อาจารย์คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีต่อนักศึกษาเสมอมา ทั้งคอยสอดแทรกคุณธรรม ระเบียบวินัย พฤติกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ดิฉันจะนำคำสอนของอาจารย์ไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้(น.ส.เสาวณีย์ แป้นดวง)...อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูสามารถเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี อาจารย์เอาใจใส่ดีมาก สามารถทำให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีชิ้นงานและชิ้นงานที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นที่สามารถทำให้เห็นถึงรูปธรรมไม่ใช่มีแต่นามธรรม อาจารย์มาได้ตามวันเวลาที่กำหนด ถึงอาจารย์จะมีความเป็นระเบียบทำให้นักศึกษาอึดอัดบ้าง แต่นั่นคือบทเรียนและแนวทางในการประสบความสำเร็จของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(น.ส.วรพรรณ สุวรรณะ)...จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาเป็นเวลา๑ปีสิ่หนึ่งที่ได้รับจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูคือ รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดี และแนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติได้จริงซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(น.ส.สุุภารัตน์ เสมอักษร)..รูัสึกชอบในตัวอาจารย์คือเป็นครมีระบบขั้นตอนมากที่สุดก็ว่าได้ ในบางครั้บอกอย่างตรงๆว่ามีช่วงเวลาที่กดดันเหมือนกัน เวลาอาจารย์มาทุกครั้งงานทุกอย่างตั้งใจทำ แต่บางครั้งก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ก็ถือว่าเป็นขั้นแรกที่เรากำลังพัฒนาตนเองไปสู่ว่าที่ครูในอนาคต ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆกับการขัดเกลาศิษย์(น.ส.วันวิสาข์ ยิ่งประสิทธิ์)...อาจารย์มีขั้นตอนในการทำงานที่ดีมากคะ หนูชอบวิธีการทำงานของอาจารย์ อาจารย์จะมีการวางแผนในการทำงานทุกครั้ง อาจารย์จะเป็นคนตรงต่อเวลามากๆ มีวิธีการพูดที่นุ่มนวล และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอยู่เสมอ ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาเกี่ยวกับภาระงานที่ดีขึ้น(น.ส.กนกวรรณ เหมทานนท์)...อาจารย์คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาของดิฉันเมื่อทำสะดุด อาจารย์มีอัธยาศัยกับนักศึกษาดีมากทำให้รู้สึกลดความเครียดลงจากการรับการนิเทศก์ อาจารย์มีการระบุวันเวลามานิเทศก์ทำให้ได้เตรียมความพร้อมในการนิเทศก์แต่ละครั้ง การนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถ้าหากยังมีอาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ปรึกษาแบบนี้คงมีแม่พิมพ์ที่ดีของชาติเพิ่มขึ้นอีก...

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความเป็นพลเมิอง...ของครู

ครูเป็นหน่วยเล็กที่มีพลังในการเคลื่อนคุณภาพสังคมได้มาก หากมีคุณสมบัติความเป็นพลเมือง ได้แก่ การเคารพตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มิอิสรภาพมีศักดิ์ศรี ให้ความสนใจต่อส่วนรวม ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์/อิทธิพลอำนาจ ไม่รับเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง เอาใจใส่การทำงานของรัฐ รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐทำเรื่องเสียหายดำเนินนโยบายผิดพลาด กล้ารุกเพื่อแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นกันเองก่อน แล้วจึงเสนอแก้ปัญหาระดับนโยบาย ครูจึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ...ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยความเป็นพลเมือง..ของครู...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิถีธรรม...วิถีครูไทย

วิชาธรรมเป็นวิชาที่จำเป็นยิ่งยวดสำหรับครูและมนุษย์ทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ฐานรากของความเป็นครูไทยมาจากครูที่รู้ธรรม ใช้ธรรม เป็นแกนหลักให้กับชุมชนและสังคม เกิดเป็นชุมชน บวร บรม ทั่วผืนดินไทยในปัจจุบัน การก้าวสู่อาเซี่ยน สู่สากลของครูไทยจึงควรดำรงเอกลักษณ์นี้เอาไว้เสมือนรากแก้วแห่งความเป็นครู ศาสตร์แห่งคุณธรรมนำความรู้ หรือความรู้คู่คุณธรรม เป็นพื้นฐานและจุดเน้นของคนเป็นครู...ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับ..ผู้เรียน ภาคเรียนใหม่

การต้อนรับวันเปิดภาคเรียน ด้วยปรากฏการณ์๕๐:๕๐ ที่น่าเป็นห่วง หมายถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียน สภาพห้องเรียนอาคารเรียน โสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าจะเป็นการต้อนรับผู้เรียนในภาคเรียนใหม่ที่มีค่ามากสำหรับครูทุกคน เพราะจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดคุณภาพต่อการเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม จึงต้องปรับใช้กลยุทธ์ความเป็นครู.ให้ชัดเจนหลากหลายมากขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ประสบการณ์ในบทบาทครู...ของว่าที่ครู...

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฝึกความเป็นไทย...ในวิถีครู

เอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพชนทั่วผืนถิ่นไทยคิดค้นสืบทอดให้ไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมทั้งที่ปรากฏในวิถีชีวิต และในวัตถุสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  การสร้างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้มีอัตลักษณ์เป็นนักคิดนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจิตวิญญาณครู สามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย ไว้ในวิถีชีวิต รู้กิน รู้ใช้ รู้อยู่ด้วยวิถีครู...ที่รู้จักพอ จึงเป็นหน้าที่ในวิถีครู อาจารย์ ที่ต้องอาศัยการฝึก...โดยเฉพาะอัตลักษณ์ครู นครศรีธรรมราช "นครอันเป็นศรีสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม"...

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป็นครูรู้สร้าง..ปัญญา(ญาณ)

ความรู้เกิดดับเร็วมาก การบันทึกจึงช่วยจำทำให้สามารถเรียกกลับมาดูใหม่ได้ง่าย การฝึกดูแลความเป็นมนุษย์ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ภาวนา จะช่วยยกระดับความรู้สู่การใช้สมองระดับสูง(ปัญญา...ญาณ) การเรียนรู้หลังปริญญาเอกหากมุ่งใช้หลักนี้ฝึกการเรียนรู้ด้านในควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานปกติ จะเห็นพัฒนาการความไวของจิตในการแยกแยะ จริงเท็จ ดีชั่ว ถูกผิด ควรไม่ควร ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูฝึกก็สามารถเรียนรู้ได้ค่ะ...

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ครูกับยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์...

เส้นทางเดินของชีวิตครูในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ คือ การร่วมพิสูจน์ยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์ด้วยกระบวนการวิจัยไปกับศิษย์ การวิจัยที่แท้ไม่เคยทำร้ายหรือทำลายใคร แต่กลับช่วยให้ผู้วิจัยมีปัญญาขจัดทุกข์และรู้เท่าทันกิเลสของมนุษย์มากขึ้น การวิจัยช่วยให้เราได้พบความจริง ช่วยให้เราถอยห่างจากยุทธศาสตร์บำเรอสุขแบบไล่ล่า หรือการไม่รู้จักพอให้ลดน้อยลง ดังนั้นตัวชี้วัดสำคัญของครูนักวิจัยก็คือ คุณภาพของการขจัดทุกข์ให้ได้ผลแก่ศิษย์ นั่นเอง...

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประกันคุณภาพรายวิชา

รายวิชาเป็นหน่วยระบบย่อยของหลักสูตร ทุกรายวิชาจึงมีความสำคัญต่อภาพรวมคุณภาพของหลักสูตร หากผู้สอนทุกรายวิชามีศักยภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ สามารถประกันคุณภาพรายวิชาได้ทุกรายวิชา จะสามารถช่วยให้ทุกหลักสูตรมีีความเข้มแข็งสามารถผลิตผู้เรียนได้เต็มศักยภาพภายใต้กลไกสนันสนุนทรัพยากรที่เอื้ออำนวย ดังนั้น การยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาทุกระดับจึงควรไปให้ถึงระบบประกันคุณภาพรายวิชาโดยเร็วเพื่อกอบกู้คุณภาพการศึกษาชาติคืนกลับมา...ครูฝึกก็ช่ว่ยได้นะคะ...

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกิดกับมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่เริ่มจุติในท้องแม่ การได้คลอดออกมาเผชิญโลกกว้างก็เป็นความเสี่ยง ยิ่งยุคสังคมแปรเปลี่ยนรวดเร็วก็ยิ่งทวีความเสี่ยงมากขึ้น งานสร้างคนและสร้างครูยุคนี้จึงต้องประกันความเสี่ยงเพราะตัวแปรแทรกซ้อนที่คอยเบี่ยงเบนคุณภาพการผลิตบัณฑิต คุณภาพผู้เรียน รวมถึงคุณภาพองค์กรนั้นมาแรง  การวิเคราะห็และจัดการกับความเสี่ยงจึงเป็นหนทางที่มีความจำเป็น...การหากลยุทธ์จัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งในระดับปัจเจกและระดับองค์กร...ทั้งนี้เพื่อให้ถึงซึ่งความไม่ประมาท ในการประกันคุณภาพระบบงาน  ครู...นั่นเอง...

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีประเมิน..การเรียนรู้ด้านใน

มนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต...(รูป-นาม) การเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงต้องแปลี่ยนแปลงที่กายและจิตซึ่งแสดงออกให้เห็นเป็นพฤติกรรม อากัปกิริยา คำพูด ทักษะ และอุปนิสัยประจำตัวของแต่ละบุคคล การแปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถวัดและประเมินได้ทั้งสองส่วน เครื่องมือวัดจึงต้องมีสองส่วนนี้เช่นกัน วิธีวัดและประเมินการเรียนรู้ด้านในนั้นสามารถทำง่ายใช้คล่อง หากได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง เป็นทักษะที่อาศัยต้นทุนในตนจากการฝึกจิตให้มีความละเอียดประณีตและไวต่อการรับรู้ ผัสสะ หรือที่เรียกกันว่า จิตปัญญา...

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

สัมมนาก่อนออกฝึก...เพื่ออะไร

ความพร้อมเผชิญสถานการณ์จริงในการเรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานฝึกประสบผลสำเร็จ เสมือนนักมวยที่ฟิตซ้อมอย่างดีก่อนขึ้นสังเวียนชกย่อมออกหมัดกระบวนท่าให้สามารถตั้งรับและรุกได้อย่างมีชั้นเชิง การเป็นครูฝึกจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อม สามารถแสดงออกเป็นทักษะและเทคนิคครูหลากหลายลีลา เพื่อรับมือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด่้านทั้งตัวและหัวใจให้มีความเข้มแข็ง ยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข...(สติ สมาธิ...)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ทักษะครูไทยในศตวรรษที่21

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราต้องเรียนรู้เพ่ือก้าวสู่ทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นที่ครูต้องเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้เกิดการปฏิบัติลงมือทำ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจ ด้วยสมองของตนเอง ครูจึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะการเป็นโค้ชที่ดีในการเรียนรู้แบบPBL(Project-Based Learning) ซึ่งต้องอาศัย PLC (Professional Learning Communities) และ R&D (Research and Development) เป็นเครื่องมือให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายครูดี หลากหลายมิติอย่างมีพลัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน...

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ไขปัญหาการศึกษาชาติ

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความรับผืดชอบ ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ิอสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ำ  จัดระบบการสอบเป็นลิเทอเรซี่เบสเทสโดยประยุกต์เนื้อหาหลากหลายวิชา เน้นทักษะการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสอบระดับชาติแทนโอเน็ท โดยหลักสูตรใหม่มี ๖ กลุ่มสาระ ได้แก่ ๑.ภาษาและวัฒนธรรม(Language and Culture) ๒.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์(STEM) ๓.การดำรงชีวิตและโลกของงาน(Work Life) ๔.ทักษะสื่อและการสื่อสาร(Media Skill and Communication) ๕.สังคมและมนุษยศาสตร์(Society and humanity) ๖.อาเซี่ยน ถูมิภาคและโลก(Asean Region and World)

ทักษะเด็กไทยในอนาคต

คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรขั้นพื้นฐานสรุปเบื้องต้นร่าง๑๒ทักษะเด็กไทยในอนาคตได้แก่๑)ทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต  ๒)มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ ๓)มีความคิดและความสามารถในทางสร้างสรรค์ ๔)มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา ๕)มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำรงชีวิตในยุคใหม่ ๖)มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ๗)มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้และสร้างความเข้าใจ ๘)มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ๙)มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี ๑๐)มีทักษะความเป็นไทยซึ่งสามารถใช้ดำรงตนในยุคใหม่ ๑๑)มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารความขัดแย้งได้ ๑๒)มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้ประกอบการและมีอาชีพที่มีคุณภาพ ครูฝึกก็ควรเตรียมพาเด็กไปให้ถึงตามทิศทางเหล่านี้นะคะ

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

เป็นครูต้องฝึกเรียนรู้ด้านใน

มีโครงการดีๆที่เหมาะแก่การเรียนรู้ด้านในสำหรับครูในระยะนี้ได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิม ๒๕-๓๑ มีนาคม๒๕๕๖ณ.อาคารศาลา๑๐๐ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูฝึกปี๔ก็สามารถเข้าร่วมโครงการกันได้นะคะ เจออาจารย์ได้ที่นั่นค่ะ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนต้องการเรียนรู้ด้านในจริงๆค่ะ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สายใยชีวิต จิตวิญญาณครู

ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลก มนุษย์ทุกคนประกอบด้วยกายและจิต จิตวิญญาณเป็นอณูชีวิตที่เล็กมากมารวมตัวกันเป็นมวลพลังที่มีความดีหรือบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเรียกว่าดวงจิต ดวงวิญญาณ คลื่นพลังแห่งจิตจะแผ่ทอห่อหุ้มกายของแต่ละบุคคลให้เห็นเป็นออร่าของแต่ละบุคคล มีสีสันที่แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยแห่งการกระทำ การประพฤติปฏิบัติ จิตวิญญาณความเป็นครูจึงสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยจิตสัมผัสเช่นกัน จิตที่สื่อด้วยคลื่นความถี่ในระดับเดียวกันจะสามารถเชื่อมสายใยต่อกัน แผ่โอบล้อมซึ่งกันและกันได้ จิตวิญญาณครูจึงเป็นมวลพลังชีวิตที่แน่วแน่มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นครูนั่นเอง จิตวิญญาณครูจึงสามารถฝึกฝน เรียนรู้ วัดและประเมินได้ด้วยจิตที่ตื่นรู้ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีระดับความเป็นครู ระดับความเข้มของจิตวิญญาณครูที่แตกต่างกัน...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทศกาลงานสอบ...ที่สร้างสรรค์

การสอบไม่ใช่การฝึก  แบบสอบไม่ใช่แบบฝึก อย่าหลงทาง  การสอบเป็บงานสร้างคน สร้างครู และครูฝึก
"สิ่งที่สอนไม่ได้สอบ สิ่งที่สอบไม่ได้สอน  สอบแต่ข้อสอบ สอบแต่ไม่ได้สอบ ไม่มาเรียนแต่มาสอบ..." การสอบจึงเป็นสมรภูมิแห่งการเรียนรู้ ทั้งครูและศิษย์ ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ที่ครูฝึกควรปฏิบัติให้เห็นจริงได้...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บัณฑิตครู...มุ่งสู่อัตลักษณ์

การพัฒนาบัณฑิตครู...มุ่งสู่อัตลักษณ์  ทำได้อย่างไร? ที่ไหน? เมื่อไร? อย่างไร?ใครทำ? ...ใครตอบ?
อัตลักษณ์..."บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณครู"เป็นสิ่งที่ขาดหายไม่ปรากฏชัดในประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ลงสู่แผนปฏิบัติการ โครงการ จึงเกิดสภาวะ...ทำกันตามอัตภาพผู้สอนแต่ละบุคคล จึงเคลื่อนตัวได้ช้า... 

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จากงานฝึก..สู่เวทีคุณภาพ

จากการออกนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนนี้ และการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะมีขึ้นในวันที่๒๓-๒๔กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะได้เห็นว่าที่บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ "นักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณครู" เพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ใคร ที่ไหน อย่างไร รอลุ้นในเวทีสัมมนาหลังฝึกกันอีกครั้งนะคะ ครูปรบมือให้ดังๆล่วงหน้า...ค่ะ
        

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุณธรรมนำความรู้...สู่ผู้เรียน

งานครูฝึกจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี การส่งแม่ทัพนายกองออกสู่สมรภูมิรบทางปัญญาซึ่งต้องอาศัยคุณธรรมนำความรู้เป็นเกราะกำบังตน การติดอาวุธทางปัญญาของครูฝึกจึงต้องพร้อมก่อนเสมอ นั่นคือ ความสามารถสร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ให้เป็นภูมิคุ้มกันตนออกสู่สังคมได้อย่างสง่างาม...โรงเรียนทุ่งสง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่ ที่ผู้ปกครองไว้วางใจนิยมนำบุตรหลานมาเข้าเรียนจึงมีความพร้อมด้านกำหลังหนุน ครูฝึกได้ทำโครงการค่ายคุณธธรรมบูรณาการสู่รายวิชา และสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อเนืิ่อง เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในระดับหนึ่ง...โรงเรียนทุ่งสงจึงเป็นแหล่งฝึกที่ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อน คุณธรรมนำความรู้...สู่ผู้เรียนที่ชัดเจน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ต้นกล้าใหม่..ใฝ่รู้งานครู

ภาคเรียนนี้มีโอกาสสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในระยะสรุปบทเรียนก่อนสอบปลายภาค มีการถอดบทเรียนและนำเสนองานกันให้เห็นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป โดยเฉพาะการเตรียมต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาบางคนสามารถเชื่อมงานรายวิชามาสู่บล็อกได้แล้วด้วย ครูขอแสดงความยินดี ที่ได้เจอ ต้นกล้าใหม่...ใฝ่รู้งานครู...เพิ่มมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หลักพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสไม่ใช่่โรงเรียนประจำอำเภอ แต่เป็นโรงเรียนชายขอบที่เอื้อให้นักเรียนในถิ่นได้มีที่เรียนในระดับสูงขึ้น ได้ขยายพรมแดนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของรัฐโดยไม่ทิ้งถิ่น โรงเรียนทุ่งสงวิทยาก็เป็นหนึ่งในบริบทนี้ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา นักเรียนมีรายได้มาโรงเรียนโดยเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่าคนละหนึ่งร้อยบาท ด้วยความเห็นชอบของผู้บริหารครูฝึกของเราจึงไดิริเริ่มโครงการอยู่ดีกินดีด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายบูรณาการเข้ากับการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถสร้างโครงงานการเรียนรู้ได้อีกมากมาย ขยายเครือข่ายเป็นกิจกรรมชุมนุมวิถิพอเพียงเกิดขึ้นตามมา "ทุ่งสงวิทยาจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนวิถีพอเพียงที่ รักพ่อ เชื่อพ่อ รู้จักพอ" รูปธรรมการปฏิบัติที่นี่มีคำตอบ... ขอชื่นชมค่ะ!  

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ตามดู...พัฒนาการ ระหว่างฝึก

การนิเทศทั้งสี่ครั้งในภาคเรียนนี้ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามาตามลำดับ วิธีนำเสนอเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ให้การดูแลเอาใจใส่แนะนำนักศึกษาทั้งด้านทักษะครูและทักษะการใช้ชีวิต ทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น มีอิสระทางความคิดจะเห็นได้จากการมีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควร กล้าทำในสิ่งถูก นำสู่การสร้างสรรค์งานผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย จนได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักศึกษาทั้งสามโรงเรียนล้วนกำลังก่อรูปนวัตกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พร้อมนำเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ในระยะต่อไป...

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

อัตลักษณ์พื้้นถิ่น...สู่สากล

ทั่วผืนดินไทย กว่าจะเป็นชุมชนได้ย่อมมีอัตลักษณ์ตัวตนของชุมชนเป็นตัวเชื่อม อัตลักษณ์พื้นถิ่นจึงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้งดงาม มีคุณค่า สะท้อนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ สะท้อนจิตใจที่ละเอียดปราณีตผ่านชิ้นงานต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาตกทอดสู่คนรุ่นหลัง เป็นมรดกล้ำค่าหาที่สุดประมาณได้ โดยเฉพาะมรดกในวิถีธรรม วิถีปฏิบัติอันเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นแต่สามมารถสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้อัตลักษณ์พื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างมั่นคงก่อนก้าวสู่สากลอย่างเป็นไทยที่สง่างาม...ยั่งยืน  ตลอดไป

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บรมครู...ครูของชาวโลก

ในโอกาสวันครูมาถึง! ศิษย์ขอน้อมรำลึกอภิวาท กราบบาทบูชาพระพุทธองค์...บรมครู ครูแห่งชาวโลก...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ครูของแผ่นดิน ตลอดถึง เจ้าฟ้าครู ผู้ทรงงานอันหนักหน่วง... ครูเพื่อศิษย์ พ่อครูของลูก ครูของชีวิต...ครูทั้งทางโลกและทางธรรม...ศิษย์ขอแทนคุณ...คุณครู ตลอดกาล...

จากศิษย์ถึงครู...
ขอมอบดอกไม้ น้อมไหว้คุณครู ที่ให้ความรู้ บูชาครูทุกวัน    (สำรวม)
                                                                                                                    

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

มรดกธรรม...มรดกไทย

เราควรทำมรดกธรรมให้เป็นมรดกไทย แล้วภูมิใจนำมรดกธรรมสู่มรดกโลก ธรรมกับโลกเป็นของคู่กันเรียกว่าโลกธรรม มนุษย์ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ธรรมตามหลักศาสนาของตนเพราะธรรมคุ้มครองโลก มรดกธรรมจึงเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ทุกคน อยู่ที่เราต้องทำมรดกธรรมให้เป็นมรดกตนก่อนแล้วแผ่ออกไปให้ไพศาล...เอ้า!..ทุกคนช่วยกัน...มรดกธรรมจึงจะเป็นมรดกโลกโดยธรรม...แล้วธรรมคืออะไร?...ปฏิบัติและเรียนรู้ได้อย่างไร?...

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเกิดมหาวิทยาลัยปีพุทธชยันตี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดงานวันสถาปนาในวันที่ ๙ มกราคมของทุกปีเสมอมา จำได้ว่ามีการริเร่ิมฟื้นฟูประเพณีให้ทานไฟของชาวนครศรีธรรมราชไว้สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจัดแพร่หลายกันมากขึ้นในระยะต่อมา เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีจึงมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ ๙-๑๔มกราคม

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

ค่ายปฐมกาลชมรมพุทธศาสน์

มีโอกาสใด้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสน์เมื่อปี ๒๕๕๔ หลังจากที่ได้จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมา ๔ รุ่น ต่อมาได้ขอเปิดสนามสอบธรรมศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๓ สำหรับปีนี้ ๕ มค.๒๕๕๖ ทางชมรมพุทธศาสน์ร่วมใจกันจัดกิจกรรม "ค่ายปฐมกาลสานสายใยน้องพี่พุทธศาสน์" ที่คณะกรรมการรุ่นพี่ตั้งใจจัดให้กับรุ่นน้องปี ๑ จำนวน ๔๒๐ คน จัดได้เป็นที่ประทับใจไปนานเพราะสาระและกิจกรรมย่อยล้วนได้รับการออกแบบเตรียมการมาอย่างดี เห็นถึงพลังความร่วมมือ ความตั้งใจทำงานของรุ่นพี่โดยเฉพาะประธานชมรมที่สละเวลามาหลอมใจเป็นวิทยากรหลัก นี่คือเพชรน้ำหนึ่งในบรรดาครูฝึกฯของเรา เรียกว่าจัดได้โดนใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาก...อย่างไร?... ผลประเมินโครงการอย่างเป็นทางการรอแจ้งให้ได้ชื่นชมกันอีกครั้ง...เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของกลุ่มคนคิดดี ทำดี เพื่อน้อง เพื่อท้องถิ่นสังคมไทย...ครูขอปรบมือให้ดังๆ ๆๆ... อีกครั้งค่ะ...

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

พรพระราชทาน...ปีใหม่่2556

"...บัดนี้ถึงวาระปีใหม่...ข้าพเจ้าขอส่งความปราถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พรั่งพร้อมกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น้ำใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับออยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม...ปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปราถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอยู่ในความเมตตา และความดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันท์ญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและชาติได้ ดังที่ใจปราถนา..."
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย วันที่ 1 มกราคม 2556