วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทักษะการฟังด้วยหัวใจในวิชาชีพครู

การเป็นครูที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการฟังระดับลึกให้ชำนาญเพื่อเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนให้ได้มากกว่าการฟังเพื่อได้ยิน การฟังระดับลึกจึงเป็นการฟังด้วยหัวใจที่ช่วยให้ได้ความจริงได้ประโยชน์มากกว่าฟังด้วยหู การฟังด้วยหัวใจเป็นทักษะสำคัญของครูและผู้เรียนที่ได้ฝึกใช้ทั้งหัว(ความคิด)และใช้ทั้งใจ(จิต)ติดตามดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและศิษย์ได้ดี พร้อมแล้วลองฝึกกันดูนะคะ...