วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเตรียมพร้อมเพื่อการนิเทศ

สำหรับภาคเรียนที่ 2 ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน่าจะมีความพร้อมมากกว่าภาคเรียนที่ผ่านมาเพราะได้เรียนรู้ระบบงานไปแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรียน ความติดขัด ปัญหาอุปสรรคต่างๆน่าจะลดน้อยลง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลในคุณภาพบัณฑิต สำหรับนักศึกษาควรฝึกปฏิบัติและต่อยอดภาระงานทั้ง 7 เติมเต็มข้อมูลในบล็อกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถทำได้กันทุกคนก็จะดีมากๆค่ะ...เก็บความภูมิใจใส่ไว้ในบล็อก...ทำได้ทันทีค่ะ