วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สะท้อน...การนิเทศ

ครูฝึกได้สะท้อนการนิเทศ(๒๕๕๖) ไว้ดังนี้
    ๑.อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิด ในเรื่องของการทำงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดี
   ๒.ประทับใจมากๆค่ะ อาจารย์ให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาฝึกสอนมาตลอดทั้งสองภาคเรียน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีมาก ทั้งในส่วนของภาระงานทั้งหมด การดำเนินชีวิต และการพัฒนาตนเอง
   ๓.อาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการวางระบบงานได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักทำงานอย่างมีระบบ โดยทุกงานมีการวางแผน มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไปได้
   ๔.อาจารย์ให้ความสนใจ ดูแล เอาใจใส่ และมานิเทศทุกครั้ง ถามถึงปัญหา ติดตามงาน ให้คำแนะนำ อธิบายวิธีการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น ทำงานเสร็จทันในเวลาที่กำหนด
   ๕.อาจารย์ให้ความสนใจ ใส่ใจนักศึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่อง ทั้งภาระงานการสอน การพัฒนาตน โครงการวิชาการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประพฤติปฏิบัติตนในโรงเรียนกับนักเรียนและอาจารย์
   ๖.อาจารย์ให้ความสำคัญกับการมานิเทศนักศึกษาซึ่งเห็นได้จากการมีแผนว่าวันไหนจะมาครั้งที่เท่าไรจะถามถึงความก้าวหน้าของภาระงานต่างๆ อาจารย์จะอธิบายให้เห็นภาพและความชัดเจนในงานต่างๆที่ควรทำ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมค่ะ