วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ครูฝึก เรียนรูั...ฝึกหัดครู

คนเป็นครูควรได้ฝึกเรียนรู้สองด้านทั้งด้านนอก และด้านใน การเรียนรู้หลักศาสนธรรมและฝึกการเรียนรู้ด้านในเพื่อนำมาปฏิบัติจริงในวิชาชีพครู จะช่วยให้ครูฝึกมีหลักคิดวินิจฉัยและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการเลือกแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่ศิษย์ คนเป็นครูจึงต้องมีหลักธรรมนำความรู้...มีหลักธรรมคอยกำกับป้องกันไม่ให้สังคมและค่านิยมที่ดีงามเสียหายจากการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น