วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สะท้อนการเรียนรู้....ครูฝึก๑-๖๒

...ได้คำแนะนำมากมาย ได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้งานมีคุณภาพมากขึ้น มีความกระตือรือร้นมากขึ้น รู้จักการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ทำงานให้เสร็จเป็นปัจุบัน ได้แนวทางการทำงานเป็นระบบมากขึ้น พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกดีที่อาจารย์มานิเทศให้คำแนะนำ ทำให้รู้ว่าควรทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด...

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ภาพการศึกษาใหม่...ครูไทย

ยุคที่โลกไม่แน่นอน เปลี่ยนเร็ว ซับซ้อน ยากจะพยากรณ์... เมื่อโลกพยากรณ์ไม่ได้ คนต้องเรียนรู้ ปรับตัวได้ กล้าทดลอง กล้าผิดพลาด กล้าล้มเหลว เรียนความรู้ที่จำเป็น สร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ ทุกความคิดเห็นมีคุณค่า ความโอบอุ้มภายใน คือปัจจียความสำเร็จของการศึกษาใหม่...