วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตัวป้อน...ผู้แทน

ความเป็นตัวแทนที่ดี จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเลือก(สุ่ม)มาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเหมาะสมกับบริบทของงาน ดังนั้นการเลือกผู้แทนไปนั่งว่าราชการแต่ละกระทรวงของประเทศ เราควรเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างให้มีความเป็นตัวแทนที่ดีได้หรือไม่?... อย่างไร? โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับเลือกตั้ง...เชื่อว่าหากได้ตัวป้อนดีมีความเป็นตัวแทนสูง ก็น่าจะนำสู่กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่ดีได้...มาเริ่มที่ตัวป้อนกันน่าจะดี...ปฏิรูปเชิงระบบ!