วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

เทคนิค...การสุ่ม

ในชีวิตประจำวันหรือในปรากฏการณ์สังคมมีความจำเป็นและต้องการประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มให้เห็นกันอยู่เสมอ

ประเมิน...ทั้งตัวและหัวใจ

การประเมินเป็นการรวบรวมข้อมูลรอบด้านมายืนยันความสามารถหรือศักยภาพแท้ของบุคคล โดยมุ่งนำผลประเมินสู่การสร้างสรรค์พัฒนาบุคคลนั้นได้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าการประเมินเพือพัฒนา การประเมินที่ดีจะไม่ทำลายและทำร้ายใคร การประเมินจึงเป็นวิถีแห่งการสร้างบุญบารมี ครูฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้เกิดทักษะนี้ เพื่อประเมินให้ได้ทั้งตัว หัวและใจ...ของผู้ถูกประเมิน...นั่นเอง