วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สะท้อนการเรียนรู้ ...ครูฝึก

บันทึกจากกระจกใสสะท้อนการเรียนรู้จากครูฝึกในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา(๒๕๕๕)ขอเก็บไว้ในความทรงจำเพราะ ทุกคำมีค่า มีความหมาย...ดังนี้
     มาฝึกประสบการณ์โรงเรียนทุ่งสงเป็นเวลา๑ปี อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนก็คอยมาดูแลเอาใจใส่ แรกๆรู้สึกกดดันเพราะทำงานล่าช้า แต่พอตอนหลังได้มีการปรับตัว เพราะอาจารย์คอยแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ อาจารย์จะมานิเทศก์ทุกเดือน จึงทำให้งานมีความเป็นปัจจุบันมาก ต้องขอบคุณอาจารย์ที่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอมา(น.ส.สุวรรณภา  บุญเชิด)... การมานิเทศก์ของอาจารย์ในแต่ละครั้งช่วยทำให้งานที่ต้องปฏิบัติมีความก้าวหน้ามากขึ้นทุกครั้ง และในแต่ละครั้งจะมีคำแนะนำดีๆให้แต่ละคนได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอบคุณนะคะอาจารย์สำหรับทุกๆคำแนะนำที่มีให้พวกหนู(น.ส.สีตีอาหยาด ปีใส)... อาจารย์คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีต่อนักศึกษาเสมอมา ทั้งคอยสอดแทรกคุณธรรม ระเบียบวินัย พฤติกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ดิฉันจะนำคำสอนของอาจารย์ไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้(น.ส.เสาวณีย์ แป้นดวง)...อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูสามารถเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี อาจารย์เอาใจใส่ดีมาก สามารถทำให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีชิ้นงานและชิ้นงานที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นที่สามารถทำให้เห็นถึงรูปธรรมไม่ใช่มีแต่นามธรรม อาจารย์มาได้ตามวันเวลาที่กำหนด ถึงอาจารย์จะมีความเป็นระเบียบทำให้นักศึกษาอึดอัดบ้าง แต่นั่นคือบทเรียนและแนวทางในการประสบความสำเร็จของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(น.ส.วรพรรณ สุวรรณะ)...จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาเป็นเวลา๑ปีสิ่หนึ่งที่ได้รับจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูคือ รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดี และแนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติได้จริงซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(น.ส.สุุภารัตน์ เสมอักษร)..รูัสึกชอบในตัวอาจารย์คือเป็นครมีระบบขั้นตอนมากที่สุดก็ว่าได้ ในบางครั้บอกอย่างตรงๆว่ามีช่วงเวลาที่กดดันเหมือนกัน เวลาอาจารย์มาทุกครั้งงานทุกอย่างตั้งใจทำ แต่บางครั้งก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ก็ถือว่าเป็นขั้นแรกที่เรากำลังพัฒนาตนเองไปสู่ว่าที่ครูในอนาคต ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆกับการขัดเกลาศิษย์(น.ส.วันวิสาข์ ยิ่งประสิทธิ์)...อาจารย์มีขั้นตอนในการทำงานที่ดีมากคะ หนูชอบวิธีการทำงานของอาจารย์ อาจารย์จะมีการวางแผนในการทำงานทุกครั้ง อาจารย์จะเป็นคนตรงต่อเวลามากๆ มีวิธีการพูดที่นุ่มนวล และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอยู่เสมอ ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาเกี่ยวกับภาระงานที่ดีขึ้น(น.ส.กนกวรรณ เหมทานนท์)...อาจารย์คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาของดิฉันเมื่อทำสะดุด อาจารย์มีอัธยาศัยกับนักศึกษาดีมากทำให้รู้สึกลดความเครียดลงจากการรับการนิเทศก์ อาจารย์มีการระบุวันเวลามานิเทศก์ทำให้ได้เตรียมความพร้อมในการนิเทศก์แต่ละครั้ง การนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถ้าหากยังมีอาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ปรึกษาแบบนี้คงมีแม่พิมพ์ที่ดีของชาติเพิ่มขึ้นอีก...

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความเป็นพลเมิอง...ของครู

ครูเป็นหน่วยเล็กที่มีพลังในการเคลื่อนคุณภาพสังคมได้มาก หากมีคุณสมบัติความเป็นพลเมือง ได้แก่ การเคารพตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มิอิสรภาพมีศักดิ์ศรี ให้ความสนใจต่อส่วนรวม ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์/อิทธิพลอำนาจ ไม่รับเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง เอาใจใส่การทำงานของรัฐ รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐทำเรื่องเสียหายดำเนินนโยบายผิดพลาด กล้ารุกเพื่อแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นกันเองก่อน แล้วจึงเสนอแก้ปัญหาระดับนโยบาย ครูจึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ...ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยความเป็นพลเมือง..ของครู...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิถีธรรม...วิถีครูไทย

วิชาธรรมเป็นวิชาที่จำเป็นยิ่งยวดสำหรับครูและมนุษย์ทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ฐานรากของความเป็นครูไทยมาจากครูที่รู้ธรรม ใช้ธรรม เป็นแกนหลักให้กับชุมชนและสังคม เกิดเป็นชุมชน บวร บรม ทั่วผืนดินไทยในปัจจุบัน การก้าวสู่อาเซี่ยน สู่สากลของครูไทยจึงควรดำรงเอกลักษณ์นี้เอาไว้เสมือนรากแก้วแห่งความเป็นครู ศาสตร์แห่งคุณธรรมนำความรู้ หรือความรู้คู่คุณธรรม เป็นพื้นฐานและจุดเน้นของคนเป็นครู...ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับ..ผู้เรียน ภาคเรียนใหม่

การต้อนรับวันเปิดภาคเรียน ด้วยปรากฏการณ์๕๐:๕๐ ที่น่าเป็นห่วง หมายถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียน สภาพห้องเรียนอาคารเรียน โสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าจะเป็นการต้อนรับผู้เรียนในภาคเรียนใหม่ที่มีค่ามากสำหรับครูทุกคน เพราะจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดคุณภาพต่อการเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม จึงต้องปรับใช้กลยุทธ์ความเป็นครู.ให้ชัดเจนหลากหลายมากขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ประสบการณ์ในบทบาทครู...ของว่าที่ครู...

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฝึกความเป็นไทย...ในวิถีครู

เอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพชนทั่วผืนถิ่นไทยคิดค้นสืบทอดให้ไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมทั้งที่ปรากฏในวิถีชีวิต และในวัตถุสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  การสร้างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้มีอัตลักษณ์เป็นนักคิดนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจิตวิญญาณครู สามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย ไว้ในวิถีชีวิต รู้กิน รู้ใช้ รู้อยู่ด้วยวิถีครู...ที่รู้จักพอ จึงเป็นหน้าที่ในวิถีครู อาจารย์ ที่ต้องอาศัยการฝึก...โดยเฉพาะอัตลักษณ์ครู นครศรีธรรมราช "นครอันเป็นศรีสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม"...

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป็นครูรู้สร้าง..ปัญญา(ญาณ)

ความรู้เกิดดับเร็วมาก การบันทึกจึงช่วยจำทำให้สามารถเรียกกลับมาดูใหม่ได้ง่าย การฝึกดูแลความเป็นมนุษย์ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ภาวนา จะช่วยยกระดับความรู้สู่การใช้สมองระดับสูง(ปัญญา...ญาณ) การเรียนรู้หลังปริญญาเอกหากมุ่งใช้หลักนี้ฝึกการเรียนรู้ด้านในควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานปกติ จะเห็นพัฒนาการความไวของจิตในการแยกแยะ จริงเท็จ ดีชั่ว ถูกผิด ควรไม่ควร ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูฝึกก็สามารถเรียนรู้ได้ค่ะ...

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ครูกับยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์...

เส้นทางเดินของชีวิตครูในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ คือ การร่วมพิสูจน์ยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์ด้วยกระบวนการวิจัยไปกับศิษย์ การวิจัยที่แท้ไม่เคยทำร้ายหรือทำลายใคร แต่กลับช่วยให้ผู้วิจัยมีปัญญาขจัดทุกข์และรู้เท่าทันกิเลสของมนุษย์มากขึ้น การวิจัยช่วยให้เราได้พบความจริง ช่วยให้เราถอยห่างจากยุทธศาสตร์บำเรอสุขแบบไล่ล่า หรือการไม่รู้จักพอให้ลดน้อยลง ดังนั้นตัวชี้วัดสำคัญของครูนักวิจัยก็คือ คุณภาพของการขจัดทุกข์ให้ได้ผลแก่ศิษย์ นั่นเอง...