วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป็นครูรู้สร้าง..ปัญญา(ญาณ)

ความรู้เกิดดับเร็วมาก การบันทึกจึงช่วยจำทำให้สามารถเรียกกลับมาดูใหม่ได้ง่าย การฝึกดูแลความเป็นมนุษย์ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ภาวนา จะช่วยยกระดับความรู้สู่การใช้สมองระดับสูง(ปัญญา...ญาณ) การเรียนรู้หลังปริญญาเอกหากมุ่งใช้หลักนี้ฝึกการเรียนรู้ด้านในควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานปกติ จะเห็นพัฒนาการความไวของจิตในการแยกแยะ จริงเท็จ ดีชั่ว ถูกผิด ควรไม่ควร ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูฝึกก็สามารถเรียนรู้ได้ค่ะ...