วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การผลิตครู...รร.เล็ก รร.ขยายโอกาส

จากการลงพื้นที่ศึกษา...เรียนรู้ในวงสุนทรียสนทนา...เวทีเสวนาระดับจังหวัดหลายรอบเห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหารร.เล็ก รร.ขยายโอกาสในทุกอำเภอจำเป็นต้องใช้ครูที่มีทักษะจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการได้ชั้นเซียนจึงจะเกิดรร.แห่งความสุข มีทักษะทางปัญญางอกงาม...จึงได้กลับมาดูหลักสูตรผลิตครูที่ว่ามีหลักสูตรใดที่สร้างครูสเป็กนี้...คำตอบคือหน่วยผลิตครูควรมี ๑)หลักสูตรการประถมศึกษา...สำหรับรร.ขนาดเล็ก ๒)หลักสูตรการมัธยมศึกษาสำหรับรร.มัธยมขยายโอกาส ...เป็นอีกมุมมองของการผลิตครูให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง...ตอบโจทย์พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม...

ทุุนเรียนครูตอบพื้นที่...บริบทพิเศษ