วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แผนงานนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การออกนิเทศคร้้งแรกในภาคเรียนนี้ต่างจากภาคเรียนก่อนทั้ง๓โรงเรียนได้แก่โรงเรียนทุ่งสง สตรีทุ่งสง และทุ่งสงวิทยา ผู้เขียนได้นิเทศพูดคุยเน้นการวางแผนร่วมกัน จึงมีเค้าว่าจะเกิดเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องยอมรับได้ เกิดความเข้าใจในงานฝึกประสบการณ์ชัดเจนขึ้น สถานศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้มองเห็นโครงการความร่วมมือได้ชัดจึงคิดทำโครงการอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเห็นความก้าวหน้าของทุกฝ่ายในการนิเทศครั้งต่อไปนะคะ