วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิสาข...ปุรณมี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ อย่าง แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือนหก คือ ๑)เป็นวันประสูติ ณ ลุมพินีสถาน ๒)เป็นวันตรัสรู้ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่้ำเนรัญชรา ๓)เป็นวันปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน  เมืองกุสินารา ดังนั้น เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ขอน้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ร่วมสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ ขอตั้งกุศลจิตในการคิดดี  พูดดี ทำความดีให้เกิดขึ้นทุกๆวัน มองเพื่อนมนุษย์ในฐานะเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เบียดเบียนกัน หมั่นยกระดับจิต มีเมตตาต่อกัน ก่อเกิดความสงบ...สังคมจะสันติสุข...โลกจะสันติภาพ...ได้แท้จริง...นิพพาน ปัจจโย โหตุ...