วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ไขปัญหาการศึกษาชาติ

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความรับผืดชอบ ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ิอสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ำ  จัดระบบการสอบเป็นลิเทอเรซี่เบสเทสโดยประยุกต์เนื้อหาหลากหลายวิชา เน้นทักษะการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสอบระดับชาติแทนโอเน็ท โดยหลักสูตรใหม่มี ๖ กลุ่มสาระ ได้แก่ ๑.ภาษาและวัฒนธรรม(Language and Culture) ๒.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์(STEM) ๓.การดำรงชีวิตและโลกของงาน(Work Life) ๔.ทักษะสื่อและการสื่อสาร(Media Skill and Communication) ๕.สังคมและมนุษยศาสตร์(Society and humanity) ๖.อาเซี่ยน ถูมิภาคและโลก(Asean Region and World)

ทักษะเด็กไทยในอนาคต

คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรขั้นพื้นฐานสรุปเบื้องต้นร่าง๑๒ทักษะเด็กไทยในอนาคตได้แก่๑)ทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต  ๒)มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ ๓)มีความคิดและความสามารถในทางสร้างสรรค์ ๔)มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา ๕)มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำรงชีวิตในยุคใหม่ ๖)มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ๗)มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้และสร้างความเข้าใจ ๘)มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ๙)มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี ๑๐)มีทักษะความเป็นไทยซึ่งสามารถใช้ดำรงตนในยุคใหม่ ๑๑)มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารความขัดแย้งได้ ๑๒)มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้ประกอบการและมีอาชีพที่มีคุณภาพ ครูฝึกก็ควรเตรียมพาเด็กไปให้ถึงตามทิศทางเหล่านี้นะคะ

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

เป็นครูต้องฝึกเรียนรู้ด้านใน

มีโครงการดีๆที่เหมาะแก่การเรียนรู้ด้านในสำหรับครูในระยะนี้ได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิม ๒๕-๓๑ มีนาคม๒๕๕๖ณ.อาคารศาลา๑๐๐ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูฝึกปี๔ก็สามารถเข้าร่วมโครงการกันได้นะคะ เจออาจารย์ได้ที่นั่นค่ะ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนต้องการเรียนรู้ด้านในจริงๆค่ะ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สายใยชีวิต จิตวิญญาณครู

ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลก มนุษย์ทุกคนประกอบด้วยกายและจิต จิตวิญญาณเป็นอณูชีวิตที่เล็กมากมารวมตัวกันเป็นมวลพลังที่มีความดีหรือบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเรียกว่าดวงจิต ดวงวิญญาณ คลื่นพลังแห่งจิตจะแผ่ทอห่อหุ้มกายของแต่ละบุคคลให้เห็นเป็นออร่าของแต่ละบุคคล มีสีสันที่แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยแห่งการกระทำ การประพฤติปฏิบัติ จิตวิญญาณความเป็นครูจึงสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยจิตสัมผัสเช่นกัน จิตที่สื่อด้วยคลื่นความถี่ในระดับเดียวกันจะสามารถเชื่อมสายใยต่อกัน แผ่โอบล้อมซึ่งกันและกันได้ จิตวิญญาณครูจึงเป็นมวลพลังชีวิตที่แน่วแน่มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นครูนั่นเอง จิตวิญญาณครูจึงสามารถฝึกฝน เรียนรู้ วัดและประเมินได้ด้วยจิตที่ตื่นรู้ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีระดับความเป็นครู ระดับความเข้มของจิตวิญญาณครูที่แตกต่างกัน...