วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำหนด...การนิเทศ

การนิเทศวิชาชีพครูในภาพรวมของสถานศึกษา เป็นการนิเทศแบบพบกันหมด ซึ่งต้องเกี่ยวข้องและอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ฝ่ายฝึกจึงจำเป็นต้องกำหนดวันเวลาการนิเทศให้ชัดเจนตลอดภาคเรียน มีการแจ้งให้นักศึกษาและสถานศึกษาทราบอย่างเป็นทางการ ไม่ควรจัดการนิเทศแบบจู่โจมเพราะนอกจากสร้างความโกลาหลไปถ้วนทั่วแล้วยังเป็นภาพลักษณ์การทำงานที่ไร้ระบบ ควรปรับปรุงกัน...อย่างไรดี...