วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียม...ออกฝึก

เตรียม...ออกฝึก...ความพร้อมของนักศึกษาสู่สถานศึกษาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นสิ่งสำคัญ เป็นบันไดขั้นแรกที่นักศึกษาได้รับการชี้แนะเพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางสู่การฝึกใช้ชีวิตครูในภาคเรียนหน้า เสมือนแม่นกน้อยที่คอยประคองลูก ฝึกบินออกสู่โลกกว้าง...รอบคอบ...ระมัดระวัง...อาศัยหลักพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกย่างก้าวของการฝึก...ทักษะครู!