วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิถี...การนิเทศ

การนิเทศเพื่อผลิตครูคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในชีวิตครูของครู เป็นห้วงเวลาแห่งการส่งมอบไม้สุดท้ายไปยังสถานศึกษาแหล่งฝึกก่อนเข้าสู่วงจรอาชีพครู เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ครูฝึกจะได้เชื่อมโยงความรู้ทฤษฏี ความรู้ปฏิบัติรวมทั้งความรู้จากผู้มีประสบการณ์หลากหลายฝ่าย...วิถีการนิเทศจากครุศาสตร์จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบที่ชัดเจนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ต้องประสานกับบุคคลหลายฝ่าย การตัดสินใจไป-ไม่ไป-เลื่อนวันนิเทศครั้งหนึ่งๆจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาและนักเรียนอีกจำนวนมาก(ครูฝึก๑คนรับผิดชอบนักเรียน๕๐คนถ้าครูฝึก๓๐คนกระทบต่อนักเรียนถึง๑๕๐๐คน) จึงต้องอาศัยการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจไป-ไม่ไป-เลื่อนการนิเทศในแต่ละครั้ง ...