วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาฆบูชา...บูชาอะไร

มาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันแห่งพระธรรม วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือธรรมเพื่อการหลุดพ้นด้วยการทำดี ละชั่ว และทำจิตให้ผ่องแผ้ว แก่เอหิภิกขุ ๑๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจาตุรงคสันนิบาต ในโอกาสนี้จึงขอบำเพ็ญกุศลเป็นพุทธบูชาด้วยการเวียนเทียนเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำดี ละชั่ว ทำจิตให้ผ่องแผ้ว น้อมนำเอาแก่นธรรมมาปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาททุกย่างก้าว...ด้วยจิตศรัทธาสู่สัมมาปฏิบัติ