วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความเป็นพลเมิอง...ของครู

ครูเป็นหน่วยเล็กที่มีพลังในการเคลื่อนคุณภาพสังคมได้มาก หากมีคุณสมบัติความเป็นพลเมือง ได้แก่ การเคารพตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มิอิสรภาพมีศักดิ์ศรี ให้ความสนใจต่อส่วนรวม ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์/อิทธิพลอำนาจ ไม่รับเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง เอาใจใส่การทำงานของรัฐ รู้สึกเดือดร้อนเมื่อรัฐทำเรื่องเสียหายดำเนินนโยบายผิดพลาด กล้ารุกเพื่อแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นกันเองก่อน แล้วจึงเสนอแก้ปัญหาระดับนโยบาย ครูจึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ...ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยความเป็นพลเมือง..ของครู...