วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ครูไทย...ในบริบทอาเซียน

สมศ.แนะนำ 5 วิธีสู่การเป็นครูในบริบทประชาคมอาเซียน ดังนี้ ๑)การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ๒)การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓)การบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ๔)การร่วมกันวางแผนและร่วมกันปรับปรุงโดยใช้ผลจากการประเมินมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ๕)การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง