วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระบบกลไก...หมวดวิชาชีพ...

หมวดวิชาชีพครู=วิชาครู๕กลุ่มศาสตร์ ๑.พื้นฐานการศึกษา ๒.หลักสูตรและการสอน ๓.จิตวิทยาการศึกษา ๔.นวัตกรรมและเทดโนโลยีการศึกษา ๕.การประเมินผลและวิจัยการศึกษา สร้างระบบกลไกบริหารหมวดวิชาชีพครูให้เข้มแข็งกลุ่มศาสตร์ละ๕คน

ครูไทย...วันครูโลก