วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ธรรมมา...ธิปไตย

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... ถ้าปาฏิหารย์มีจริง ขอพระราชโองการนี้จงบังเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ท่านด้วยเทอญ...ธรรมาธิปไตย...ธรรมาธิปไตย...ธรรมาธิปไตย...
ตัวชี้วัดคนมีธรรม...องค์กรมีธรรม และสังคมมีธรรม...?