วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ไขปัญหาการศึกษาชาติ

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความรับผืดชอบ ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ิอสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ำ  จัดระบบการสอบเป็นลิเทอเรซี่เบสเทสโดยประยุกต์เนื้อหาหลากหลายวิชา เน้นทักษะการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสอบระดับชาติแทนโอเน็ท โดยหลักสูตรใหม่มี ๖ กลุ่มสาระ ได้แก่ ๑.ภาษาและวัฒนธรรม(Language and Culture) ๒.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์(STEM) ๓.การดำรงชีวิตและโลกของงาน(Work Life) ๔.ทักษะสื่อและการสื่อสาร(Media Skill and Communication) ๕.สังคมและมนุษยศาสตร์(Society and humanity) ๖.อาเซี่ยน ถูมิภาคและโลก(Asean Region and World)

ทักษะเด็กไทยในอนาคต

คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรขั้นพื้นฐานสรุปเบื้องต้นร่าง๑๒ทักษะเด็กไทยในอนาคตได้แก่๑)ทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต  ๒)มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ ๓)มีความคิดและความสามารถในทางสร้างสรรค์ ๔)มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา ๕)มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำรงชีวิตในยุคใหม่ ๖)มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ๗)มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้และสร้างความเข้าใจ ๘)มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ๙)มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี ๑๐)มีทักษะความเป็นไทยซึ่งสามารถใช้ดำรงตนในยุคใหม่ ๑๑)มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารความขัดแย้งได้ ๑๒)มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้ประกอบการและมีอาชีพที่มีคุณภาพ ครูฝึกก็ควรเตรียมพาเด็กไปให้ถึงตามทิศทางเหล่านี้นะคะ