วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานฝึก ที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ซึ่งมีภาระงานที่เข้มข้นขึ้นต่างจากภาคเรียนที่ผ่านมา ครูขอเอาใจช่วยนักศึกษาทุกคน โดยขออ้างอิงข้อคิดหลักธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ว่า "เราต้องการของดี คนดี ก็จำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกสัตว์ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก คำว่าดีจึงเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน"

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสามารถทำได้สองลักษณะคือเตรียมโดยนักศึกษาเองและเตรียมโดยฝ่ายฝึกจัดให้ ซึ่งภาคเรียนนี้ได้จัดเสริมด้านการผลิตสื่อCAIเติมเต็มในงานสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหร่ับบางหน่วยที่เอื้อตามเหมาะสม ส่วนรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมโดยนักศึกษาได้แก่การจัดระบบงานผ่านบล็อกต่อยอดจากภาคเรียนที่ผ่านมา เริ่มกันได้แล้วนะคะ ออกจากจุดสตาร์ทได้แล้วค่ะ เติมภาระงานกันให้ครบตั้งแต่ต้นภาคเรียนดีมั้ย...

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มาดูห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูกันเถอะ

สภาพอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นกระจกสะท้อนความพร้อมด้านทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญสู่การผลิตครูที่มีคุณภาพออกสู่สังคมด้วยความจริงใจ เป็นต้นน้ำที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงไม่เพียงมองแค่การอนุมัติเอกสารหลักสูตร มาตรฐานอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการยังเป็นตัวชี้วัดความพร้อมให้นักศึกษาออกสู่แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดีอีกด้วย นับเป็นรูปธรรมของปัจจัยเอื้อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิชาชีพครูก่อนออกสู่ภาคสนามคือสถานประกอบการและท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพครูควรสำรวจดูหลักฐานเชิงประจักษ์ในทุกภาคเรียนว่ามีมาตรฐานความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ...ที่เอื้อต่อการเรียนรู้...พร้อมให้นักศึกษาออกสู่แหล่งฝึกประสบการณ์ที่แท้จริงหรือไม่ เพียงใด...มาให้ความสำคัญกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูกันเถอะ...

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธรรมศึกษา...ธรรมาชีพ ครู

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นสัมมาชีพและธรรมาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงได้สิทธิ์ให้มีหน้าที่สร้างคนดี สร้างครูดี สู่สังคมไทย สังคมโลก...ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๓ บัณฑิตหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทั้ง ๔ รุ่นได้ผ่านการอบรมและสอบธรรมศึกษาภายใต้โครงการ"ค่ายคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์และสอบธรรมศึกษา"มีผลให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาควบคู่ไปด้วย...ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีโอกาสขยายสู่หลักสูตรอื่นทั้งมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และสอบธรรมศึกษา"ราชภัฏทั่วไทย ร่วมใจสอบธรรมศึกษา เทิดไท้องค์ราชันย์" ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับเชิญเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่น สถานศึกษาที่มีผู้เรียนสอบธรรมศึกษาได้มาก ๑๐ ลำดับแรกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมติมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีข้อความจารึกไว้ ดังนี้
                          
           "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานพรและอนุโมทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้จัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนสอบมากเป็นลำดับที่ ๒ ในคณะธรรมยุต เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ให้ไว้ ณวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (สมเด็จพระวันรัต)แม่กองธรรมสนามหลวง (สมเด็จพระพุุฒาจารย์)ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช"
           สมเด็จพระมหามังคลาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทว่า "จงรักในสามสิ่งนี้คือ รักกตัญญู รักสามัคคีและ รักความดี"

            การเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาจึงเป็นหน้าที่ทั้งชาวราชภัฏ ชาวไทยและชาวโลกที่ต้องมีหลักธรรมไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อติดอาวุธทางปัญญาในการเดินทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาโดยบรรจุให้ชัดเจนในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี(ตอบตัวชี้วัดด้านคุณธรรม)ของสถานศึกษาทุกระดับ...เสริมธรรมประดับครู...มาเรียนรู้ สอบธรรมศึกษากันเถอะ...  

ความเป็นครูต้องคุณธรรมนำวิชาชีพ

หลักยึดในการดำรงชีวิตไม่ให้ไหลไปตามกระแสกิเลสเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้เรามีสติในการกอรปกรรมดี เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรใฝ่คว้ายิ่ง ห้าปีก่อนจบออกไปเป็นครูอย่างน้อยควรเรียนรู้และสอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาครี โท เอก ปรากฏอยู่ในทรานสคริป เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานประกันคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม และจะดียิ่งกว่าหากระดับนโยบายการบรรจุครูเข้าสู่วิชาชีพมีผลสอบหรือการผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นตัวชี้วัด เป็นอัตลักษณ์ครูไทยต้อนรับการเปิดประชาคมอาเชี่ยน ประชาคมโลก มาสร้างภูมิคุ้มกันความเป็นครูไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพกันเถอะ... สำหรับปีนี้กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 รายละเอียดสอบถามได้ที่ครูกูเกิล"ธรรมศึกษา"...ค่ะ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนทุ่งสง

"อาจารย์มานิเทศตามกำหนดทุกครั้ง ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำงานเป็นดินพอกหางหมู ภาระงานก็มีการเคลื่อนไหวไม่มีการหยุดนิ่ง อาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่างได้เป็นอย่างดี มีความน่านับถือและเคารพเป็นอย่างสูง"
( น.ส.วรพรรณ  สุวรรณะ  หลักสูตรสังคมศึกษา)
"ทางโรงเรียนได้เตรียม ให้การต้อนรับ สนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มที่ ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านต่างๆทั้งงานกิจกรรม งานเอกสารฝ่ายวิชาการ"
"อาจารย์นิเทศตรงไปตรงมา จี้จุดได้ตรงประเด็น ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด  ซึ่งจากการนำไปปรับปรุงส่งผลออกมาดีมาก"
( น.ส.มูรนี  บาโด  หลักสูตรวิทยาศาสตร์)
"อาจารย์นิเทศวิชาชีพครูมานิเทศให้คำปรึกษาทุกครั้ง ตรงเวลา ให้ความรู้เสริมโดยใช้บล็อก ติดต่องาน นำเสนองานทางบล็อก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานให้เป็นปัจจุบัน อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา"
(น.ส.กนกวรรณ  เหมทานนท์  หลักสูตรภาษาไทย)
"ประทับใจการให้คำแนะนำของอาจารย์ ตอนแรกคิดว่าอาจารย์ดุ จึงกังวล เครียด แต่พอได้พบเจออาจารย์หลายๆครั้งเข้าก็รู้สึกว่าดิฉันคิดมากไป อาจารย์สอนให้ทำงานเป็นระบบขั้นตอนไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามและท่านพูดด้วยนำเสียงนิ่มนวลมากค่ะ
(น.ส.วันวิสา  ยิ่งประสิทธิ์  หลักสูตรภาษาไทย)
"การนิเทศในแต่ละครั้งอาจารย์จะมาตรงตามเวลาที่กำหนด มาตรงกับวันเวลาที่ได้นัดหมาย ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทั้ง๗ภาระงาน ให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้บล็อก ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำในการทำวิจัย  อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน"
(น.ส.สีตีอาหยาด  ปีไสย  หลักสูตรวิทยาศาสตร์)
"อาจารย์นิเทศตรงเวลามาก นัดหมายเป็นนัดหมาย อาจารย์มีข้อเสนอแนะมาฝากทุกครั้ง ให้บันทึกการปฏิบัติงานลงในบล็อก ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับอาจารย์ ทำให้ได้รับความรู้ผ่านบล็อกมากขึ้น  อาจารย์มีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างดี สอนแนะนำเราได้อย่างเข้าใจ"
(นายชานนท์  แสงสวัสดิ์  หลักสูตรสังคมศึกษา)

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง

"ครูนักเรียนให้ความร่วมมือดี รู้สึกผูกพันกับเด็ก รู้สึกดีใจที่คณะครูให้ความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำที่ดี สามารถพัฒนาได้ดีขึ้น รู้ถึงความเป็นครูมากขึ้น รู้ว่าหน้าที่ครูที่ดีเป็นอย่างไร"
( น.ส.สุกาญจน์  แก่นอินทร์ หลักสูตรสังคมศึกษา )
"อาจารย์นิเทศตรงตามเวลา ครบทุกครั้งตามที่กำหนด ให้คำแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ใช้ในการเรียนการสอนและสร้างสรรค์ภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์"
( น.ส.สุภาวดี  บุญเดช  หลักสูตรสังคมศึกษา )
"ประทับใจโรงเรียนสตรีทุ่งสงมาก ทางโรงเรียนมีความพร้อมทำให้ดิฉันได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะการสอน จรรยาบรรณในวิชาชีพครู และภาระงานด้านต่างๆของโรงเรียน เช่น งานวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานวัดผล
( น.ส.นัยนา  ป่ากว้าง หลักสูตรสังคมศึกษา )

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สะท้อนการเรียนรู้จากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ผลสะท้อนการเรียนรู้จากงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยนักศึกษาจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ในวันสัมมนาหลังฝึก ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปรากฏดังนี้
 "-ประทับใจการให้ความร่วมมือของนักเรียน การปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เมื่อมีปัญหาต่างๆจะได้รับคำปรึกษาจากครูพี่เลี้ยง ครูประจำหมวดคณิตศาสตร์ รวมถึงครูทุกๆท่านในโรงเรียน
  -การนิเทศวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเพราะอาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลา วางแผนการทำงานได้ดี ใช้บล็อกเป็นสื่อในการติดตามงาน สิ่งสำคัญคืออาจารย์จะพยายามสอดแทรกเนื้อหาและสะท้อนความคิดเห็นของตนเองผ่านบล็อกเสมอ ทำให้นักศึกษามองเห็นค่าของความเป็นครูมากยิ่งขึ้น"
(น.ส.สุนันทา  ศรีทอง หลักสูตรคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา )
"การนิเทศวิชาชีพครูได้ดูแลช่วยเหลือ ติดตามงานของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามครบทุกครั้งและตรงต่อเวลา มีการเชื่อมโยงสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ผ่านบล็อก อาจารย์จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถเอามาเป็นแบบอย่างได้ในหลายๆด้านทั้งการดูแลนักเรียน การทำงาน การตรงต่อเวลา ซึ่งจะรู้สึกอบอุ่นและเห็นถึงการเอาใจใส่ของครู เป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดียิ่งจากอาจารย์"
(น.ส.สลาลี  โรจน์สุวรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
"การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา ได้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการทำวิจัยอย่างง่าย การทำแผนการสอน การทำบล็อกเชื่อมโยงภาระงาน การนิเทศของอาจารย์แต่ละครั้งทำให้เราได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถนำไปปรับแปลี่ยนงานฝึกฯให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย ทำให้ประทับใจการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก"
( น.ส.รุ่งทิพย์  คงเซ่ง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
"ประทับใจที่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากทางโรงเรียน ได้รับคำแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู  อาจารย์นิเทศโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง  สามารถนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดทำโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถนำปัญหาในการจัดการเรียนรู้ไปทำวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนได้"
( น.ส.สุดารัตน์  รัตนบุรี  หลักสูตรคณิตศาสตร์  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
"ประทับใจการต้อนรับจากบุคลากรในโรงเรียน อาจารย์นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานในทุกด้าน สอนในสิ่งที่ไม่รู้ จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  ให้กำลังใจการทำงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน สอนให้รู้จักวางแผนการทำงาน และการปฏิบัติตน"
( น.ส.ปิยวรรณ  ทองจีน หลักสูตรคณิตศาสตร์ )
"จากการนิเทศทำให้ได้รับข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกได้อย่างดี โดยได้รับความรู้ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตัวอย่างการวางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นครู ทำให้การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างดียิ่ง"
( น.ส.หทัยทิพย์  เดชารัตน์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ )

ครูดีที่สุดในชีวิตครู...คือครูฝึกฯ

"ครูดีที่สุดในชีวิตครู...คือครูฝึกสอนฯ" เป็นคำกล่าวจากใจของผู้บริหารสถานศึกษาท่านหนึ่งในการต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผู้เขียนรู้สึกดี..ทำให้มีความมั่นคงในวิชาชีพครูของครูมากยิ่งขึ้น...นักศึกษาทุกท่านคงได้ยินชัดเจนเช่นกัน คำกล่าวนี้เป็นการให้เกิยรติ์ผู้ร่วมวิชาชีพ เป็นการให้โอกาสนักศึกษาในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย..นักศึกษาทำได้ตามคำกล่าวนี้หรือยัง...

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ค่ายเยาวชนคนดี นครศรีธรรมราช

สิ่งดีที่เก็บมาฝากจากการเรียนรู้ในค่ายเยาวชนคนดีนครศรีธรรมราชสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่๑ทั้งหมดเกือบ๒๐๐๐คน นำทีมโดยวิทยากรต้นแบบจิตอาสาเพื่อสังคม ได้ออกแบบการเรียนรู้กระตุกแรงในระดับจิตวิญญาณด้วยสไตล์เรื่องเล่าเร้าพลังทั้งทางบวกและทางลบจากประสบการณ์ ถอดบทพิสูจน์คำกล่าว"พูดดีไม่ต้องมีเพาเวอร์พ้อยด์"ได้ชัดเจน ใช้เวลา๕วัน๑๐รอบ จุดเน้นอยู่ที่การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ เสริมตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกหนึ่งกิจกรรมดีในรอบปีที่ควรยกย่องสำหรับทีมวิทยากรจิตอาสากลุ่มนี้...ความดีจึงไม่ได้มีไว้เก็บ ต้องลงมือทำ...ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว...ขอบคุณสำหรับคนตั้งใจดี คิดดี ทำดี เพื่อสังคม...ดีค่ะ..ขอชื่นชม

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด การเป็นที่พึ่งของชุมชน

ความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ... อย่างไร ครูฝึกฯมีคำตอบ.ให้ค่ะ!

สายใยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

สายใย สายสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูสามารถสร้าง วัดและสัมผัสได้จากประสบการณ์ปฏิบัติงานนิเทศ บูรณาการแห่งจิตและกายผ่านการปฏิบัติจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ถักทอฉายแววการเป็นต้นกล้าบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพปรากฏขึ้นแล้ว ต้นกล้าครูพันธุ์ใหม่เป็นที่พึ่งได้ของชุมชน...และนี่เอง...ครูเพื่อถิ่นของแผ่นดินไทย...

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระอัฉริยภาพ...พ่อหลวงของปวงชน

"เศรษฐกิจพอเพียง"แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางพัฒนาบนทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี"สติปัญญาและความเพียร"ซึ่งจะนำไปสู่"ความสุข"อย่างแท้จริง ดังนั้นในการทำงานให้ต้ังจิตอธิษฐานตั้งปณิธานขออยู่แบบพอมีพอทาน ไม่รุ่งเรืองอย่างยอดแต่เราจะยอดยิ่งยวดได้(๔ ธ.ค.๒๕๑๗)...ขอเดชะด้วยเกล้า...