วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัมมนาหลังฝึก...๑/๒๕๕๗

การสัมมนาหลังฝึกภาคเรียนนี้ทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างโรงเรียน มีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น... เห็นได้จากการที่นักศึกษาได้นำเสนอตัวอย่างที่ดีในทุกภาระงาน...ขอแสดงความยินดีกับครูฝึกผู้กล้าของเครือข่ายสามโรงเรียน...ที่กล้านำเสนอในทุกภาระงานฝึกของตน ทำให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติ อันเป็นแบบอย่างที่ดีได้...ความหลากหลายของการเป็นนักคิด นักปฺฏิบัติ มีจิตสาธารณะและมีจิตวิญญาณครู ฉายแววปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดขึ้นแล้ว...(มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เกิดขึ้นในทุกหัวใจเล็กๆของคนเรียนครู)... ครูของแสดงความยินดีด้วยค่ะ...