วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กำหนดการนิเทศเพื่อพัฒนา

ขอแจ้งกำหนดการนิเทศเพื่อพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2555 สำหรับโรงเรียนทุ่งสง สตรีทุ่งสง ทุ่งสงวิทยา เดือนละ 1 ครั้งรวม 4 ครั้งในวันพุธได้แก่ 21พย.55, 19ธค.55, 30มค.56 และ 13กพ.56 นักศึกษาควรเตรียมพร้อมสำหรับการนิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ...