วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัย...ฝึกหัดครู

วิทยาลัยทุกแห่งทุกประเภทเป็นที่รวมของผู้ประกอบการวิชาชีพครู เช่น ครูพันธุ์อา ครูช่าง วิทยาลัยเหล่านี้ควรมีระบบฝึกครูอย่างไร จึงรับมือกับนักเรียนหลากหลายเป้าหมาย หลากหลายอาชีพได้ หลายวิทยาลัยจึงวางระบบผลิตและพัฒนาครูของตนเองให้ปรากฏไว้ในแผนงานที่ชัดเจน สถาบันผลิตครูมีโครงการ/หลักสูตรไว้รองรับตัวป้อนเหล่านี้  ปรากฏไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนได้เช่นกัน คุณภาพการศึกษาไทยเคลื่อนได้แน่นอน...ครูคุณภาพ คุณภาพครู...คลังสมองของชุมชน?...