วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียม...นิเทศ

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑ จะรับมือนิเทศกันอย่างไรดีกับภาคเรียนนี้ นักศึกษากว่า ๘๐๐ คน ๘๓ โรงเรียน แผน? โครงการ? วิธีการ? มคอ5ของปีก่อนหน้า? R2Rระดับหลักสูตร? ระดับโรงเรียนบริบทต่าง? ระดับเครือข่าย? ฐานข้อมูลระบบงานนิเทศ คนนิเทศ? บล็อกนิเทศ? ...นวัตกรรม???