วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...ระดับคณะ

ผลประเมินระดับหลักสูตรจะช่วยให้คณะมองเห็นสภาวธรรมตามเป็นจริงตามตัวบ่งชี้ของแต่ละหลักสูตร เท่ากับได้คัดกรองหลักสูตร สามารถจัดกลุ่มคุณภาพหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเป็นการบริหารเชิงระบบและกลไกได้ทันที เรียกว่ารักษาเยียวยากันให้ตรงกับโรคของแต่ละหลักสูตร สำหรับหลักสูตร(ป.ตรี)เกรดเอที่พร้อมคือมีระบบและกลไกบริหารจัดการที่ดีก็สามารถหนุนเสริมสู่หลักสูตรมาตรฐานสากลต่อยอด ป.โท ป.เอกได้ไม่ยาก เป็นหลักสูตรเมณูเด็ดที่มีรากเข้มแข็ง ยั่งยืน...จากระบบและกลไกคุณภาพระดับหลักสูตร...สู่ระบบและกลไกคุณภาพระดับคณะ...ถอดบทเรียนระบบและกลไกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล...หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรมาตรฐานสากล...