วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริหาร...ความเสี่ยง

"จงยังกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิด"ปัจฉิมโอวาทะของพระพุทธองค์ สามารถนำสู่การปฏิบัติให้เห็นได้อย่างแท้จริง ด้วยระบบบริหารความเสี่ยงในทุกหลักสูตร/ทุกองค์กร ทั้งความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล(๙) สามารถวิเคราะห์เห็นได้ทั้งปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของหลักสูตร/องค์กร การควมคุมความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แต่ละโครงการจึงเป็นวิถีแห่งปัญญา สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันด้วยดีในองค์กร เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการ...เปลี่ยน!..คิดดี ทำดี แล้วจะดี..จ้า. มาบริหารความเสี่ยงกันเถอะ..

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิสาข...ปุรณมี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ อย่าง แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือนหก คือ ๑)เป็นวันประสูติ ณ ลุมพินีสถาน ๒)เป็นวันตรัสรู้ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่้ำเนรัญชรา ๓)เป็นวันปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน  เมืองกุสินารา ดังนั้น เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ขอน้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ร่วมสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ ขอตั้งกุศลจิตในการคิดดี  พูดดี ทำความดีให้เกิดขึ้นทุกๆวัน มองเพื่อนมนุษย์ในฐานะเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เบียดเบียนกัน หมั่นยกระดับจิต มีเมตตาต่อกัน ก่อเกิดความสงบ...สังคมจะสันติสุข...โลกจะสันติภาพ...ได้แท้จริง...นิพพาน ปัจจโย โหตุ...

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมนุษย์...ที่สมบูรณ์

จัดการศึกษา...ไปทำไม

มาตรา๖ "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาดังนี้
๑.คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๒.คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
๔.คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน
                  (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๕)

ประกันงาน...บัณฑิตครู

ปลายน้ำของการผลิตครูมืออาชีพรูปแบบประกันการมีงานทำได้เกิดขึ้นแล้ว การเข้าร่วมโครงการเดิมใช้วิธีให้นักศึกษาครูปี๕จับฉลาก.... เปลี่ยนเป็น-เปิดสอบคัดเลือก-เข้ารับการอบรม-สอบหลังอบรม-บรรจุงานอิงพื้นที่ภูมิลำเนา อย่างนี้ แต่ละจังหวัดน่าจะได้ครูดี ครูเก่ง กระจายสู่ชุมชนของตน ทั้งนี้ตัวป้อนคนเรียนครูก็ควรมีโควต้ามาจากทุกชุมชน(พร้อมทุนเล่าเรียนติดตัวมา)ให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีสุขไร้กังวล เมื่อตัวป้อนมาดีและกระบวนการผลิตดี(ขจัดตัวแปรแทรก ตัวแปรเกิน) คุณภาพบัณฑิตครูก็น่าจะพรัอมเข้าสู่ระบบประกันงานด้วยวิธีการ ๔ ขั้นตอนดังกล่าวร้อยละร้อย...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์...เป็นเช่นนี้เอง!