วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ครูฝึก เรียนรูั...ฝึกหัดครู

คนเป็นครูควรได้ฝึกเรียนรู้สองด้านทั้งด้านนอก และด้านใน การเรียนรู้หลักศาสนธรรมและฝึกการเรียนรู้ด้านในเพื่อนำมาปฏิบัติจริงในวิชาชีพครู จะช่วยให้ครูฝึกมีหลักคิดวินิจฉัยและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการเลือกแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่ศิษย์ คนเป็นครูจึงต้องมีหลักธรรมนำความรู้...มีหลักธรรมคอยกำกับป้องกันไม่ให้สังคมและค่านิยมที่ดีงามเสียหายจากการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง...

ขอบข่ายงานครูฝึก ภาค๒


ขอบข่ายรายวิชา  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่ครู ครูประจำชั้น งานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน การรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เป็นแฟ้มสะสมผลงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียน โดยนำเสนอเป็นภาคนิพนธ์