วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความเป็นตัวแทน...ที่ดี

เทศกาลงานสอบปลายภาคกำลังมาถึง การจัดทำแบบทดสอบให้มีคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีจึงเป็นหน้าที่ของครูทุกคนโดยตรง คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี และคุณสมบัติของผู้สร้างแบบทดสอบที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสอบบรรลุผลสำเร็จ ความเป็นตัวแทนที่ดี เป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของแบบทดสอบ เพราะการสอบเป็นการสุ่มเลือกประเด็นคำถามมาประมวลความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียน ดังนั้นข้อสอบแต่ละข้อจึงมีความหมาย มีที่มาที่ไป สัมพันธ์กับโครงสร้างของรายวิชาและระดับการรู้คิดอันเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งการเรียนรู้ในหนึ่งภาคเรียนนั้นยาวนานและมากมวลประสบการณ์ การทดสอบปลายภาคเพียงสองชั่วโมงจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการสุ่ม เลือก คัดสรรเฉพาะประเด็นคำถามที่มีคุณสมบัติ"ความเป็นตัวแทนที่ดี"เอาจัดชุดเป็นแบบทดสอบให้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนชุดความรู้และมวลประสบการณ์ของรายวิชานั้นจริงๆ สำหรับใช้สอบปลายภาค...