วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมนุษย์...ที่สมบูรณ์

จัดการศึกษา...ไปทำไม

มาตรา๖ "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาดังนี้
๑.คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๒.คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
๔.คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน
                  (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๕)

ประกันงาน...บัณฑิตครู

ปลายน้ำของการผลิตครูมืออาชีพรูปแบบประกันการมีงานทำได้เกิดขึ้นแล้ว การเข้าร่วมโครงการเดิมใช้วิธีให้นักศึกษาครูปี๕จับฉลาก.... เปลี่ยนเป็น-เปิดสอบคัดเลือก-เข้ารับการอบรม-สอบหลังอบรม-บรรจุงานอิงพื้นที่ภูมิลำเนา อย่างนี้ แต่ละจังหวัดน่าจะได้ครูดี ครูเก่ง กระจายสู่ชุมชนของตน ทั้งนี้ตัวป้อนคนเรียนครูก็ควรมีโควต้ามาจากทุกชุมชน(พร้อมทุนเล่าเรียนติดตัวมา)ให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีสุขไร้กังวล เมื่อตัวป้อนมาดีและกระบวนการผลิตดี(ขจัดตัวแปรแทรก ตัวแปรเกิน) คุณภาพบัณฑิตครูก็น่าจะพรัอมเข้าสู่ระบบประกันงานด้วยวิธีการ ๔ ขั้นตอนดังกล่าวร้อยละร้อย...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์...เป็นเช่นนี้เอง!