วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียม...นิเทศ

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑ จะรับมือนิเทศกันอย่างไรดีกับภาคเรียนนี้ นักศึกษากว่า ๘๐๐ คน ๘๓ โรงเรียน แผน? โครงการ? วิธีการ? มคอ5ของปีก่อนหน้า? R2Rระดับหลักสูตร? ระดับโรงเรียนบริบทต่าง? ระดับเครือข่าย? ฐานข้อมูลระบบงานนิเทศ คนนิเทศ? บล็อกนิเทศ? ...นวัตกรรม???

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียม...ออกฝึก

เตรียม...ออกฝึก...ความพร้อมของนักศึกษาสู่สถานศึกษาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นสิ่งสำคัญ เป็นบันไดขั้นแรกที่นักศึกษาได้รับการชี้แนะเพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางสู่การฝึกใช้ชีวิตครูในภาคเรียนหน้า เสมือนแม่นกน้อยที่คอยประคองลูก ฝึกบินออกสู่โลกกว้าง...รอบคอบ...ระมัดระวัง...อาศัยหลักพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกย่างก้าวของการฝึก...ทักษะครู!

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เบ้าหลอม...สร้างคน

หลักสูตรเป็นเสมือน "เบ้าหลอม สร้างคน" นอกจากมีเอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.อนุมัติแล้ว กระบวนการใช้หลักสูตรทั้งระบบยังต้องประณีตพิถีพิถัน...ต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มาก...เป็นประเด็นปัจจัยสำคัญที่นำสู่คุณภาพ  ความเข้มแข็ง  ยั่งยืนของหลักสูตรและศาสตร์ต่างๆ ...หลักสูตรจะเป็น เบ้าหลอม สร้างคน คุณภาพได้อย่างไร?...ระบบและกลไก    ชัดเจน...???

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ครูในถิ่น...ชุมชนเข้มแข็ง

ครูในถิ่น...สร้างชุมชนเข้มแข็งทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุนครูชายขอบของแต่ละจังหวัดกระจายไปให้ทั่วทุกหมู่บ้านชายขอบของแต่ละจังหวัด คัดสรรเพื่อสร้างตัวป้อนคนเป็นครูให้เหมาะสมกับบริบทคนชายขอบของแต่ละจังหวัด...ทุนครูในถิ่น...ครูรักถิ่น (บวร บรม อบต ตชด มรภ ภาคี++) จำเป็น ทั่วถึงหรือไม่ในสังคมไทย?...อย่างไรดี  ตัวป้อนคนเป็นครู...หลักสูตรครู?? เน้นเอกลักษณ์ ภาษาไทย ภาษาถิ่น แข็งแรง...สู่สากล...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียน...ชายขอบ

คนชายขอบ หมู่บ้านชายขอบ ตำบลชายขอบ อำเภอชายขอบ ของแต่ละจังหวัด  หนุนเสริมความเข้มแข็งการจัดการของโรงเรียนชายขอบ เน้นคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม...ที่ยั่งยืนของคนในชุมชน

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

การสอบ...การฝึก

การสอน การเรียน การฝึก  การสอบ การวัด การประเมิน เป็นคำที่ต่างอุดมการณ์ต่างเป้าหมาย แต่ล้วนเชื่อมโยง หากใช้ร่วมกันอย่างสมดุลจะช่วยพัฒนาศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคนได้ดี...
แบบสอบ V แบบฝึก จึงต้องใช้ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างจุดหมาย ยึดหลักพอประมาณภายใต้ขอบเขตเวลา ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตทุนทรัพยากรอันจำกัด อย่างไม่ประมาท คุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีของแบบสอบรวมถึงการบริหารการสอบ...จึง...สำคัญมาก...

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตัวป้อน...ผู้แทน

ความเป็นตัวแทนที่ดี จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเลือก(สุ่ม)มาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเหมาะสมกับบริบทของงาน ดังนั้นการเลือกผู้แทนไปนั่งว่าราชการแต่ละกระทรวงของประเทศ เราควรเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างให้มีความเป็นตัวแทนที่ดีได้หรือไม่?... อย่างไร? โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับเลือกตั้ง...เชื่อว่าหากได้ตัวป้อนดีมีความเป็นตัวแทนสูง ก็น่าจะนำสู่กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่ดีได้...มาเริ่มที่ตัวป้อนกันน่าจะดี...ปฏิรูปเชิงระบบ!

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ธรรมมา...ธิปไตย

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... ถ้าปาฏิหารย์มีจริง ขอพระราชโองการนี้จงบังเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ท่านด้วยเทอญ...ธรรมาธิปไตย...ธรรมาธิปไตย...ธรรมาธิปไตย...
ตัวชี้วัดคนมีธรรม...องค์กรมีธรรม และสังคมมีธรรม...?