วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

อัตลักษณ์พื้้นถิ่น...สู่สากล

ทั่วผืนดินไทย กว่าจะเป็นชุมชนได้ย่อมมีอัตลักษณ์ตัวตนของชุมชนเป็นตัวเชื่อม อัตลักษณ์พื้นถิ่นจึงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้งดงาม มีคุณค่า สะท้อนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ สะท้อนจิตใจที่ละเอียดปราณีตผ่านชิ้นงานต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาตกทอดสู่คนรุ่นหลัง เป็นมรดกล้ำค่าหาที่สุดประมาณได้ โดยเฉพาะมรดกในวิถีธรรม วิถีปฏิบัติอันเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นแต่สามมารถสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้อัตลักษณ์พื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างมั่นคงก่อนก้าวสู่สากลอย่างเป็นไทยที่สง่างาม...ยั่งยืน  ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น