วัตถุประสงค์

         การใช้เว็บบล็อกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1. เพื่อการบันทึกรายการทั้งข้อความและรูปภาพปฏิบัติงานระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน
        3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการนิเทศ ติดตามผล ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา
        4. เพื่อให้ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        5. เพื่อสร้างความผูกพันเชิงกัลยาณมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น