วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอน

ในระยะเดือนแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีปัญหาการปรับตัวและการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ เนื่ิองจากการเป็นครูมือใหม่ ช่วงวัยที่ไม่ต่างกันมาก การลองเชิง การยอมรับ การเรียกร้องความสนใจ การไม่ใส่ใจ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน เทคนิคการจัดการชั้นเรียนในแต่ละกรณีศึกษาจึงจำเป็นต้องนำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาท่านใดพบเทคนิควิธีจัดการชั้นเรียนที่ดีขอเชิญแสดงความคิดเห็นนำสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะ