วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาษาไทย..เอกลักษณ์ชาติ

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙กรกฏาคม๒๕๕๖ ครูฝึกให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยการทำกิจกรรมอะไรเชื่อมโยงกับผู้เรียนได้บ้าง?.. ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสืบทอด อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปใด้นานเท่านาน...แสดงถึงการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดในบทบาทครูเล็กๆคนหนึ่งที่สำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษ วีรกษัตริย์ผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยมาให้ลูกหลานไทยได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่ครูฝึกควรทำอาจมีได้หลากหลายทั้งสอดแทรกในรายวิชา กิจกรรมเสริม การจัดบอร์ดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันทักษะทางภาษา เป็นต้น...ผลงานเหล่านี้คงมีให้ครูได้ชื่นชมกันบ้างในการนิเทศคราวนี้นะคะ...