วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรผลิตครู...ใหม่

ร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่มี ๖ กลุ่มความรู้ ได้แก่ ๑)ภาษาและวรรณกรรม ๒)วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์=STEM ๓)การดำรงชีวิตและโลกของงาน ๔)สื่อและการสื่อสาร ๕)สังคมและความเป็นมนุษย์ ๖)ประเทศไทย อาเซียน และโลก
ปี๒๕๕๗นี้ แผน(คน งาน งบ) และหลักสูตรการผลิตครูใหม่เพื่อรับใช้สังคมที่เน้นปัจจุบันและอนาคต...ควรมีหน้าตาอย่างไรกันดี? ...โครงสร้างองค์กรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ใหม่ควรเป็นอย่างไรจึงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทัน และรวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต...จำเป็นหรือไม่?...อย่างไร?