วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิชาที่ควรเรียนในศตวรรษที่21

กู้วิกฤติการศึกษาไทยด้วย  3 วิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน และ 4 วิชาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษใหม่ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความเป็นพลเมือง รวมเป็น 7 วิชาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาวิชาเหล่านี้เป็นเครื่องมือนำสู่คุณภาพชีวิต เรียนแล้วตอบโจทย์ได้ว่า อย่างน้อยดูแลสุขภาพ ดูแลการเงินของตนเองด้วยตนเองลดการพึ่งพิงผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองนั่นคือเห็น เคารพ อยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายได้ (จากมติชน 22 ธค.2555) ครูฝึกคิดอย่างไรคะ...หรือขอเพื่มวิชาฝึกเอาชนะกิเลสตัวเองด้วยดีมั้ย?...