วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทักษะการคิด วิเคราะห์และเขียน

จากประสบการณ์เข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปีนี้ ผู้เขียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และเขียนปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในการสอบวิชากระทู้ ทุกข้อความที่ปรากฏในคำตอบจะผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เชื่อมโยง ปรับปรน ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ สังคมโลกยุคปัจจุบัน การได้ฝึกสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนในวิชากระทู้จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ของการใช้ศักยภาพสมองขั้นสูงที่มนุษย์ทุกคนพึงมี พึงได้รับการฝึกฝน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พลเมือง พลโลก มนุษย์ทุกคนจึงควรให้โอกาสตนเองมาเรียนรู้และสอบธรรมศึกษากันเถอะ...