วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มาดูห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูกันเถอะ

สภาพอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นกระจกสะท้อนความพร้อมด้านทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญสู่การผลิตครูที่มีคุณภาพออกสู่สังคมด้วยความจริงใจ เป็นต้นน้ำที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงไม่เพียงมองแค่การอนุมัติเอกสารหลักสูตร มาตรฐานอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการยังเป็นตัวชี้วัดความพร้อมให้นักศึกษาออกสู่แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ดีอีกด้วย นับเป็นรูปธรรมของปัจจัยเอื้อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิชาชีพครูก่อนออกสู่ภาคสนามคือสถานประกอบการและท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพครูควรสำรวจดูหลักฐานเชิงประจักษ์ในทุกภาคเรียนว่ามีมาตรฐานความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ...ที่เอื้อต่อการเรียนรู้...พร้อมให้นักศึกษาออกสู่แหล่งฝึกประสบการณ์ที่แท้จริงหรือไม่ เพียงใด...มาให้ความสำคัญกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูกันเถอะ...