วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัฒนธรรม...คุณภาพ

คุณภาพการศึกษาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนในสถานศึกษาเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ แต่ละสถานศึกษาควรรู้จักวัฒนธรรมของตนเองแล้วร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นโดยใช้กุญแจ๓ดอกคือ ๑)จิตสำนึกคุณภาพ ๒)วิถีชีวิตคุณภาพ ๓)การบริหารสถานศึกษาคุณภาพ สะท้อนจากคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ความคาดหวังของผู้ปกครองและความต้องการของสังคมรวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (สมศ.รอบ๔)