วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปฐม...นิเทศ

การไปนิเทศครั้งแรกในบทบาทอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูทั้งสามโรงเรียนได้เน้นการประสานสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรจึงมีผู้บริหารหรือตัวแทนlสถานศึกษามาร่วมวงสนทนาด้วยเสมอ แม้มีเวลาไม่มากนักแต่ท่านก็ช่วยเน้นยำให้เห็นความสำคัญของงานฝึกอย่างชัดเจน นักศึกษาได้พูด นำเสนอและซักถามข้อข้องใจ ช่วยคลีคลายปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เป็นการนิเทศแบบพบกันหมดในระยะเดือนแรก...ครั้งแรกของภาคเรียนนี้...