วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ตามดู...พัฒนาการ ระหว่างฝึก

การนิเทศทั้งสี่ครั้งในภาคเรียนนี้ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามาตามลำดับ วิธีนำเสนอเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ให้การดูแลเอาใจใส่แนะนำนักศึกษาทั้งด้านทักษะครูและทักษะการใช้ชีวิต ทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น มีอิสระทางความคิดจะเห็นได้จากการมีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควร กล้าทำในสิ่งถูก นำสู่การสร้างสรรค์งานผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย จนได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักศึกษาทั้งสามโรงเรียนล้วนกำลังก่อรูปนวัตกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พร้อมนำเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ในระยะต่อไป...