วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระบบและกลไก...หมวดวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตรผลิตครู๕ปีประกอบด้วย๓หมวดวิชาที่สำคัญได้แก่หมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเฉพาะ แต่ละหมวดวิชามีเป้าหมายและจุดเน้นไม่เหมือนกัน การบริหารหลักสูตรระดับคณะควรให้ความเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับหมวดวิชาชีพครูซึ่งมี๑๒รายวิชาที่สัมพันธ์กับมาตรฐานคุรุสภา หากคณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารหมวดวิชาชีพครูก็จะส่งผลสำคัญคือ๑)หมวดวิชาชีพครูไม่ยุบไปแฝงในหมวดวิชาเฉพาะ๒)อาจารย์ในรายวิชาชีพครูมีหลักสูตรสังกัดและมีรายวิชาที่รับผิดชอบชัดเจน อันจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจ มีผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการได้เร็ว แต่ละหมวดวิชาควรมีคณะกรรมการบริหารที่ชัดเจนเพื่อนำสู่การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผลิตครูเชิงรุกได้ต่อไป...หลักสูตรผลิตครู...สร้างสรรค์ได้ค่ะ..

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรผลิตครู...เชิงพื้นที่

ระบบผลิตครูควรแก้ที่ตัวป้อนคนเรียนครูให้ทุนคนเรียนครูตามสังกัดภูมิลำเนาทุกหมู่บ้าน ตรงสาขาหลักคือ ปฐมวัย ประถม มัธยม อุดม อาชีวะ กศน. กศล.ศกร. ทุกหน่วยผลิตครูสร้าง/ปรับ ๑)หลักสูตรสาขาหลักให้ตรงกับผู้ใช้ครูแต่ละพื้นที่/จังหวัด แต่ละสาขาหลักให้ตอบโจทย์ท้องถิ่น/จังหวัดเป็นพื้นฐานก่อนเปิดหลักสูตรสาขาเฉพาะ ประเมินคุณภาพหลักสูตรสาขาหลักแต่ละประเภทด้วยมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต่างกัน เพราะเป้าหมายและบริบทต่าง ๒)หลักสูตรสาขาเฉพาะทางใช้เสริมความโดดเด่น ต่อยอดให้ผู้เรียนเลือกสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างเต็มศักยภาพในระดับป.โท...ป.เอก..