วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีประเมิน..การเรียนรู้ด้านใน

มนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต...(รูป-นาม) การเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงต้องแปลี่ยนแปลงที่กายและจิตซึ่งแสดงออกให้เห็นเป็นพฤติกรรม อากัปกิริยา คำพูด ทักษะ และอุปนิสัยประจำตัวของแต่ละบุคคล การแปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถวัดและประเมินได้ทั้งสองส่วน เครื่องมือวัดจึงต้องมีสองส่วนนี้เช่นกัน วิธีวัดและประเมินการเรียนรู้ด้านในนั้นสามารถทำง่ายใช้คล่อง หากได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง เป็นทักษะที่อาศัยต้นทุนในตนจากการฝึกจิตให้มีความละเอียดประณีตและไวต่อการรับรู้ ผัสสะ หรือที่เรียกกันว่า จิตปัญญา...