วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต...ฝากมา

เสียงสะท้อนที่เป็นข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา(๒๕๕๖)
ระดับ ป.ตรี
   ๑.ควรเตรียมนักศึกษาโดยเน้นหลักการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน เทคนิคการสอน คือเน้นการสอนวิชาหลักให้ได้ดี คล่องแคล่ว และแม่นยำ
   ๒.ควรจัดอบรมนวัตกรรมใหม่ที่ใช้มั่นคงด้วยสื่ออิเล็คทรอนิครูปแบบต่างๆให้กับนักศึกษา
   ๓.ภาระงานมีมากเกินจำเป็น ควรเน้นภาระงานหลักคือการสอนให้เข้มแข็ง
   ๔.ควรอบรมการกรอกเกรด การทำหนังสือราชการ และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่จำเป็นต้องใชในระบบโรงเรียน
   ๕.ควรจัดรายวิชาเรียนของน้องๆรุ่นต่อไปอย่างเข้มงวดในเรื่องของเนื้อหาวิชาหลักเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้สอนจริงได้ขณะปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ระดับ ป.โท(คณิตศาสตร์)
   ๑.ควรเพิ่มขั้นสังเกตการสอน ๑เดือนในปี๑เทอม๒
   ๒.เรียนวิชาชีพครูมากไป ควรเน้นเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่สามารถนำมาสอนวิชาหลักให้ได้ดี
ข้อสังเกตเหล่านี้ หากภาคีที่เกี่ยวข้องหาทางร่วมด้วยช่วยกันให้งานฝึก ปี๒๕๕๗ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็น...ก็น่าจะดีไม่น้อย