วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระอัฉริยภาพ...พ่อหลวงของปวงชน

"เศรษฐกิจพอเพียง"แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางพัฒนาบนทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี"สติปัญญาและความเพียร"ซึ่งจะนำไปสู่"ความสุข"อย่างแท้จริง ดังนั้นในการทำงานให้ต้ังจิตอธิษฐานตั้งปณิธานขออยู่แบบพอมีพอทาน ไม่รุ่งเรืองอย่างยอดแต่เราจะยอดยิ่งยวดได้(๔ ธ.ค.๒๕๑๗)...ขอเดชะด้วยเกล้า...