วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประกันคุณภาพรายวิชา

รายวิชาเป็นหน่วยระบบย่อยของหลักสูตร ทุกรายวิชาจึงมีความสำคัญต่อภาพรวมคุณภาพของหลักสูตร หากผู้สอนทุกรายวิชามีศักยภาพ สามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ สามารถประกันคุณภาพรายวิชาได้ทุกรายวิชา จะสามารถช่วยให้ทุกหลักสูตรมีีความเข้มแข็งสามารถผลิตผู้เรียนได้เต็มศักยภาพภายใต้กลไกสนันสนุนทรัพยากรที่เอื้ออำนวย ดังนั้น การยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาทุกระดับจึงควรไปให้ถึงระบบประกันคุณภาพรายวิชาโดยเร็วเพื่อกอบกู้คุณภาพการศึกษาชาติคืนกลับมา...ครูฝึกก็ช่ว่ยได้นะคะ...